پایان نامه جاوا اسکریپت

پایان نامه جاوا اسکریپت

چكيده :

جاوااسكريپت يك زبان اسكريپتي كه بوسيلة مرورگر وب تفسير ياintepret مي شود. بطور گسترده در دنياي وب مورد استفاده قرار مي گيرد.اين زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودكه بعدها با حمايت شركت Sun به نام  Java scriptدرآمد.بيشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوااسكريپت داراي قابليتهاي زيادي است كه در طول تحقيق ذكر شده است.

فهرست:

چكيده …………………………………………………………………………………..۵

۱٫جاوااسكريپت چيست؟  …………………………………………………………………… ۶

۱ـ۱٫ اصول اسكريپت نويسي در صفحات وب ………………………………………… …….۶

۲ـ۱٫ اسكريپتها و برنامه ها …………………………………………………………………۶

۳ـ۱٫ معرفي جاوااسكريپت ………………………………………………………………..۷

۴ـ۱٫ قابليتهاي جاوااسكريپت ………………………………………………………………۷

۵ـ۱٫جاوااسكريپت در مقابل جاوا ………………………………………………………….۷

۶ـ۱٫چگونه جاوااسكريپت در صفحات وب قرار ميگيرد؟……………………………………..۸

۲٫خلق يك اسكريپت ……………………………………………………………………… ..۸

۱ـ۲٫ابزار اسكريپت نويسي …………………………………………………………………۹

۲ـ۲٫آغاز خلق اسكريپت …………………………………………………………………..۹

  1. بررسي قابليتهاي جاوااسكريپت ……………………………………………………………۹

۱ـ۳٫ زيباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكريپت ……………………………………….۱۰

۱ـ۱ـ۳ .استفاده از نوار وضعيت …………………………………………………………….۱۰

۲ـ۳٫كاربابرنامه هاي اتصالي ………………………………………………………………۱۰

  1. برنامه هاي جاوااسكريپت چگونه كار ميكنند. ………………………………………………۱۱

۱ ـ۴٫ توابع درجاوااسكريپت ……………………………………………………………….۱۱

۲ـ۴٫ اشياءدر جاوااسكريپت ……………………………………………………………….۱۳

۱ـ۲ـ۴ . جاوااسكريپت از سه نوع شيء پشتيباني مي كند……………………………………۱۳

۳ـ۴٫كنترل حوادث ………………………………………………………………………..۱۳

۴ـ۴٫ مخفي كردن اسكريپتها از مرورگرهاي قديمي ………………………………………..۱۴

  1. استفاده از مقادير و ذخيره سازي آن ………………………………………………………۱۵

۱ ـ ۵٫ انتخاب نام براي متغييرها ……………………………………………………………۱۵

۲ـ ۵٫ تعيين مقدار براي متغيير ها. ………………………………………………………….۱۵

۱ـ۲ـ۵٫ انواع اساسي داده ها در جاوااسكريپت …………………………………………….۱۶

۳ـ ۵٫ انواع داده جاوااسكريپت……………………………………………………………۱۶

۶ . آرايه ها و رشته ها ……………………………………………………………………۱۶

۱ـ۶ .خلق يك شيء String…………………………………………………………………17

۷٫ بررسي و مقايسه متغييرها ………………………………………………………………۱۷

۱ـ۷ . دستورIf………………………………………………………………………………17

۲ـ۷ . دستورEles …………………………………………………………………………..18

۸ . تكرار دستورات باكمك حلقه ها …………………………………………………………..۱۸

۱ـ ۸ . حلقه هاي For……………………………………………………………………..18

۲ـ ۸ . حلقه هاي While…………………………………………………………………….19

۳ـ ۸ . حلقه هاي Do…while ………………………………………………………………19

  1. اشياء درون ساخت مرورگر…………………………………………………………………۱۹

۱ـ ۹ . اشياء چيستند؟ ………………………………………………………………………..۱۹

۱ـ ۱ـ ۹٫خلق اشياء ………………………………………………………………………….۱۹

۲ـ ۹ . خاصيتهاي اشياء و مقادير………………………………………………………………۲۰

۳ـ ۹ . گـرد كردن اعداد …………………………………………………………………..۲۰

۴ـ ۹ . خلق اعداد تصادفي …………………………………………………………………۲۱

۵ ـ ۹٫ كـار با تاريخها ……………………………………………………………………..۲۱

۱۰ . مدل شيئي سند (DOM)………………………………………………………………..21

۱ـ ۱۰ . درك مدل شيئي سند ………………………………………………………………۲۱

۲ـ ۱۰ . دسترسي به تاريخچه مرورگـر …………………………………………………….۲۲

  1. خلق اشياء اختصاصي ……………………………………………………………………۲۳

۱ـ۱۱ . استفاده از اشياء براي ساده كردن اسكريپتها ………………………………………..۲۳

۲ـ۱۱ . اختصاصي كردن اشياء درون ساخت ………………………………………………..۲۴

۱۲ . پنجره ها و زير صفحه ها ………………………………………………………………..۲۴

۱ـ ۱۲ . كنترل پنجره ها با استفاده از اشياء …………………………………………………۲۴

۲ـ۱۲ . ايجاد وقفه هاي زماني ……………………………………………………………۲۵

۳ـ ۱۲ . استفاده از اشياء جاوا اسكريپت براي كار با زير صفحه ها ………………………….۲۵

  1. دريافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها …………………………………………………۲۶

۱ـ ۱۴٫ اصول طراحي پرسشنامه ها درHTML  ………………………………………..۲۶

۲ـ ۱۴ . شيءfrom در جاوااسكريپت …………………………………………………..۲۶

۳ـ ۱۴ . وروديهاي متن …………………………………………………………………۲۶

۴ـ ۱۴ . وروديهاي چند خطي متن ………………………………………………………۲۶

۵ـ ۱۴ . كـار با متن در پرسشنامه ها …………………………………………………….۲۶

۶ـ۱۴ . دكمه ها …………………………………………………………………………۲۷

۷ـ ۱۴ . مربعهاي گـزينش ……………………………………………………………….۲۷

۸ ـ ۱۴ . دكـمه هاي راديوئي ……………………………………………………………۲۷

۱۵ . تصاوير گـرافيكي و انيميشن …………………………………………………………..۲۸

۱ـ ۱۵ . استفاده از جاوااسكريپت براي كار با نقشه هاي تصويري ……………………………۲۸

۲ـ ۱۵ . تصاوير ديناميك در جاوااسكريپت …………………………………………………۲۸

۱۶ . اسكريپتهاي فرامرور گري ……………………………………………………………….۲۹

۱ـ ۱۶ . دريافت اطلاعات مرورگر …………………………………………………………..۲۹

۲ـ ۱۶ . حل مشكل ناسازگاري مرورگرها …………………………………………………..۲۹

۳ـ ۱۶ . خلق يك صفحه چند منظوره ………………………………………………………۲۹

۴ـ۱۶ . هدايت كاربران به صفحات وب …………………………………………………….۲۹

۵ـ۱۶ . خلق يك صفحه چند منظوره ……………………………………………………..۲۹

۱۷ . كـار با شيوه نامه ها ……………………………………………………………………۳۰

۱ـ ۱۷ . معرفيHTML ديناميك …………………………………………………………۳۰

۲ـ ۱۷ . شيوه و ظاهرصفحات ………………………………………………………………۳۱

۳ـ۱۷ . تعريف و استفاده از شيوه هايCSS …………………………………………………31

۴ـ ۱۷ . تنظيم مكـان متن ………………………………………………………………….۳۱

۵ـ ۱۷ . تغيير رنگ و تصاوير زمينه …………………………………………………………..۳۲

۶ـ ۱۷ . كـار با فوتنهـا …………………………………………………………………….۳۲

۷ـ ۱۷ . كنترل شيوه ها بكمك جاوااسكريپت …………………………………………………۳۲

۱۸ .  استفاده از لايه ها براي خلق صفحات ديناميك ……………………………………………۳۳

۱ـ ۱۸ . لايه ها چگونه كار ميكنند؟ ………………………………………………………….۳۳

۲ـ ۱۸ . دو استاندارد براي خلق لايه ها ……………………………………………………..۳۳

۳ـ ۱۸ . خلق لايه هاي CSS ………………………………………………………………34

۴ـ ۱۸ . تعريف خواص لايه ها ………………………………………………………………۳۴

۱۹ . استفاده از جاوااسكريپت براي توسعه يك سايت وب ………………………………………۳۴

۱ـ ۱۹ . خلق سند HTML   …………………………………………………………………۳۴

۲ـ ۱۹ . استفاده از ليستهاي بازشونده براي تسهيل هدايت كاربران ……………………………۳۵

۳ـ ۱۹ . خلق دستوراتHTML ،وايجاد ساختارداده اي …………………………………….۳۵

۴ـ ۱۹ . افزودن توضيحاتي در مورد پيوندها ………………………………………………..۳۶

۵ـ ۱۹ . استفاده از پيوندهاي گـرافيكي ……………………………………………………۳۶

۲۰ . نتيجه ………………………………………………………………………………….۳۷

۲۱ . خلاصه …………………………………………………………………………………۳۸

۲۲ . فهرست منابع ………………………………………………………………………….۳۹

مقدمه :

انتخاب موضوع جاوااسكريپت،به معني ورودبه دنياي طراحي و برنامه نويسي صفحات وب است. وب جهاني كه در ابتدا تنها بعنوان مخزني از اطلاعات مختلف كه درقالب صفحاتي ساكن تنظيم شده بودند در نظر گرفته ميشد. با رشد سريع خود توانست به يكي ازمهمترين وسايل آموزشي ،ارتباطي ،تجاري و تفريحي تبديل شود. به موازات رشد سريع اين رسانه، ابزارهاوروشهاي توسعه آن نيز رشد كرده و متحول شده است .

گـر چه جـاوااسكـريپت يك زبان برنامه نويسي است،اما فراگيري آن بسيار ساده است. برخلاف اكثر زبانهاي برنامه نويسي،براي آموختن اين زبان به دانش زيادي نياز نداريد.سادگي ودر عين حال تواناييهاي فوق العاده اين زبان آنرا به يك ابزار مشهور وپر طرفدار براي برنامه نويسي در صفحات وب تبديل كرده است . در واقع امروزه كمتر صفحه وبي را مي يابيد كه در آن از جاوااسكريپت استفاده نشده باشد.

 

 

جاوااسكريپت چيست؟

وب جهاني (WWW)،درابتدا رسانه اي محسوب مي شد كه چيزي بيش از متن در خود داشت.

نسخة اوليه HTMLحتي قابليت تعريف يك تصوير گرافيكي را نيزدرصفحه نداشت.سـايتهاي وب امروزي مي توانند شامل قابلـيتهاي  بسياري ازجمله تصاويرگرافيكي،صوت،انيميشن،ويديو وسايرمطالب چندرسانه اي باشند.زبانـهاي اسكـريپت نويسي وب، مانندجـاوااسكـريپت ، يكي ازساده ترين روشهاي ايجاد رابطة متقابل باكاربران وخلق جلوه هاي ديناميك محسوب ميشوند.

۱ـ۱)اصول اسكريپت نويسي درصفحات وب :

اساساً انسانها براي انتقال دادن دستورات خود به كامپيوتر از زبانهايC,Basic وجاوا استفاده ميكنند.اگرشما باHTML آشنا باشيد بايدگفت حداقل يك زبان كـامپيوتري رامي شناسيد.به كمك دستورات زبانHTML مي توان با ساختار يك صفحه وب را تعريف كرد.مرورگر با اطـاعت از اين دستورات ظاهر صفحه رابراساس ساختار مورد نظر تنظيم مي نمايد.

HTML يك زبان علامتگذاري ساده متن مي باشد،نمي تواند با كاربران رابطة متقابل ايجاد كندويا ازآنجايي  كه براساس شروط خاصي تصميماتي رااتخاذ كند. براي انجام اعمالي ازاين قبيل بايد از زبانهاي پيـچيده تري كمك گرفت. چنين زباني مي تواند يك زبان برنامه نويسي ويا يك زبان اسكريپت باشد.

اكثرزبانهاي برنامه نويسي پيچيده هستند.درمقابل، زبانهاي اسكريپتي معمولاً ازساختاربسيارساده تري برخوردار هستند.دراين زبانها ميتوان به كمك دستوراتي ساده،برخي ازعمليات موردنظررابانجام رساند.زبانهاي اسكريپتي

نداشته مي شوند.چنين سندي ميتواند يك HTML تركيب شده ومجموعه آنها در يك سندHTML  وب با دستورات صفحه ديناميك وب ايجادكند.

۲ـ۱)اسكـريپتهاو برنامه ها:

پایان نامه جاوا اسکریپت

۸۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید