پایان نامه مهندسی کشاورزی ذرت علوفه ای و سیلوی آن

پایان نامه مهندسی کشاورزی ذرت علوفه ای و سیلوی آن

 

مقدمه :

ذرت یکی از مهمترین گیاهانی است که به عنوان غذای اصلی در بسیاری ازکشورهای آمریکای مرکزی وجنوبی،آفریقا و قسمتی ازآسیا کشف شده ویکی از مهم ترین گیاهان تأمین کننده انرژی وپروتئین بوده وتولیدات سالانه آن نزدیک به ۵۰۰ میلیون تن می باشد .درایران نیزذرت به عنوان یک گیاه جدید درسال ۱۳۴۹ با تأسیس بخش تحقیقات ذرت وعلوفه درموسسه اصلاح وتهیه نهال وبذرهمراه با بررسیهای به نژادی وبه زراعی مورد توجه قرارگرفت . بطوری که درسال زراعی ۸۱-۸۰ سطح زیرکشت آن به مرز ۲۱۸۴۶۵ هکتاروتولید ۴۵/۱ میلیون تن رسید.کشت ذرت با توجه به تنوع آب وهوایی دربسیاری ازمناطق کشوربعد از برداشت غلات قابل گسترش است .   در دنیا ودربین غلات ذرت بعد ازگندم وبرنج ازلحاظ اقتصادی وسطح زیرکشت مقام سوم را داراست. ولی ازنظرکل تولید مقام اول را به خود اختصاص داده واین درحالی است که به دلیل سازش پذیری با شرایط اقلیمی مختلف، روز به روز دردنیا درحال گسترش بوده. به طوری که امروزاز عمده ترین محصولات مناطق نیمه گرمسیر وگرمسیربه شمارمی آید[۸] . ذرت گیاهی است (c4)که از پتانسیل بالا برای تبدیل انرژی خورشیدی برخورداراست .سهم ذرت درتغذیه انسان ۲۵-۲۰%ودرتغذیه دام وطیور۷۵-۷۰% ودیگرفراورده های جانبی ۵% می باشد[۲۴]،طبق آخرین آمارسطح زیرکشت ذرت درایران ۰۰۰/۳۰۰ هکتاراست که ازاین مقداردرحدود ۰۰۰/۵۰ هکتار(۲۰%)به کشف ذرت سیلوی اختصاص دارد که استان تهران به ۰۰۰/۱۶ هکتارسطح زیرکشت ازنظرکاشت ذرت سیلوی دردرجه اول اهمیت قراردارد[۳۱] .

تنوع شرایط آب و هوایی در مملکت ما موجب گشته تا در بعضی نواحی به علت وجود فصول نا مساعد و طولانی،استفاده از علوفه سبزوتازه محدود گردد.به طوری که جهت جبران این کمبودوذخیره علوفه،دامداری ها به دنبال روش هایی نظیر خشک نمودن،سیلو کردن و…بروند.دربین روشهای فوق ،استفاده از علوفه سیلو شده به دلیل کیفیت بالا ،تنوع ویتامین هاوارزش غذایی فوق العاده برروش خشک کردن،که سبب تلفات مواد غذایی بالاخص پروتئینی آن است،ارجحیت داشته و به همین دلیل در سالهای اخیر سطح زیر کشت ذرت علوفه ای با توجه به ارزش غذایی آن ،سازگاری با شرایط اقلیمی متفاوت و عملکرد بالای آن در واحد سطح افزایش چشمگیری داشته و امروز یکی از رقم های بالای جیره غذایی دام ها بالاخص گاوهای شیری را تشکیل می دهد[۶].

واژه سیلو(silo)ازکلمه یونانی سیروس (siros)مشتق شده است که بعضی از گودال در زمین می باشد چندین هزارسال قبل کشاورزان علوفه را به صورت سیلو برای خود نگهداری می نمودند.بعدها مصریها با تکنیک سیلوکردن آشنا شدند وطبق نقاشی های رنگی مربوط به سیلوکردن توسط مصریها در۱۰۰۰ الی ۱۵۰۰ سال قبل ازمیلاد،مصریها اهمیت سیلوکردن درفضای بدون هوا را فهمیده بودند[۳۱].سیلوی علوفه درسال ۱۸۶۰ درمجارستان شروع شد،سپس عمل سیلوکردن را کشاورزان آلمانی وفرانسوی آموختند وبکاربستند . آرکیست گرفورد (Argisste Gofford,1879)اولین کتاب خود را درسال ۱۸۷۷ تحت عنوان اصول اولیه سیلو نمودن ذرت منتشرنمود وی (پدرسیلوی مدرن)نامیده شد . دویک(duvich ,1980) گزارش نمود که هیبریدهای جدیدتردارای وزن علوفه بیشترو شاخص برداشت معنی دار می باشند . درآمریکا گری بیل وهمکاران (Graybillet.1991) دریافتند که درصورتیکه تراکم کشت ارقام سیلوئی از۵۰۰۰۰ بوته درهکتاربه ۸۰۰۰۰ بوته درهکتارافزایش حاصل نماید،تولید کل ماده خشک نیز افزایش حاصل خواهد کرد . واتیلوندا وهانتر(vattikonda and Hunter,1983 ) طی دوسال بررسی برروی دوسری ازهیبریدها (۲۸ و۶۰ هیبرید) درکانادا همبستگی نسبی محصول دانه ومحصول کل بوته را محاسبه نمودند دراین همبستگی به ترتیب r=0: 50 ,r =0 : 48 بود ودراین بررسی مشخص شد هیبریدی که دارای بیشترین محصول دانه بود علوفه بیشتری نیز تولید کرده است .

اهلشود(Ahlischwed,1984 ) اعلام نمود که ذرت سیلوشده با ۳۰ – ۲۵% ماده خشک ۳۰ – ۲۰% ارزش دانه ذرت را دارا می باشد،درصورتیکه ارزش غذایی آن ۱۲-۸% بیشترازذرت خشک شده درتغذیه گاوهای گوشتی می باشدجعفرشاملودریک بررسی تحت عنوان وبررسی ومقایسه عملکرد هیبریدهای ذرت سیلوئی و تعیین درجه سازگاری آنها باشرایط مختلف محیطی که در۱۰ منطقه از جمله کرج انجام شد ،نتیجه گرفت که هیبرید)۷۳(K589*B با عملکرد۳/۹۳تن در هکتاردارای بیشترین عملکرد و پایداری نسبتا خوبی را نیز نشان داده است [۷].در بررسی های مشابه که توسط وحدت وخاوری تحت عنوان بررسی عملکرد نها ئی هیبریدهای ذرت سیلوئی که طی ۳ سال درمشهد انجام شدمشخص گردید که ذرت هیبریدکمپوریت(ko6) نسبت به سایرهیبریدها وشاهد (۷۰۴)برتری داشته است [۱۹]. همچنین یغموری دریک بررسی تحت عنوان (بررسی ومقایسه عملکردنهائی هیبریدهای ذرت سیلوئی وتعیین درجه سازگاری آنها با شرایط مختلف محیطی)که بمدت ۳ سال درکردستان شدنتیجه گرفت که رقم ko6 با عملکرد ۸۳ تن درهکتارنسبت به شاهد وسایرارقام مورد بررسی برتری داشته است [۲۰].

چوکان دریک بررسی درگرگان تحت عنوان (بررسی ومقایسه عملکرد درارقام هیبریدهای ذرت سیلوئی )دریافت که بیشترین همبستگی برگ (۹۷ %) باعملکرد بوته داشته اند وعملکرد علوفه درکرت بیشترین همبستگی را با وزن ساقه بوته (۸۱ %) داشته است [۲].

یکی از عمده ترین مشکلات تولیدپروتئین ومحصولات دامی درکشورعدم وجود علوفه خوارک کافی جهت تغذیه دامهاست وذرت علوفه ای به عنوان یکی ازمحصولات اساسی ومهم می تواند نقش عمده ای را دراین راستا ایفا کند [۲۴].

محدودیت شرایط آب وهوایی ازجمله کمبود آب درفصل تابستان ایجاب می نمایدکه جهت مقابله با این بحران،همراه با بکارگیری روش های به زراعی ازارقام متحمل به خشکی استفاده شود.ایجاد تنش درمرحله ای از رشد گیاه ،ازنقطه نظرصرفه جویی درآب آبیاری درمناطق خشک ونیمه خشک مورد توجه عده ای ازمحققین قرارگرفته است [۲۲].صدمه ناشی ازگرما یا خشکی عملکرد ذرت را کاهش می دهد.میزان کاهش عملکرد ممکن است به قدری کم باشد که هیچ تأثیرقابل مشاهده ای برروی گیاه نداشته باشدیا به حدی شدید باشد که معمولی تولید نشده وگیاه ازبین برود.لینه های اینبرد وهیبریدها ازنظرمقاومت به گرما یا خشکی عکس العملی متفاوتی نشان می دهند[۹]. تنش خشکی درزمان گلدهی،فاصله بین گرده افشانی وظهورکامل (ASI)را افزایش می دهد وباعث کچلی بلال ها می گردد .[۲۹],[۲۳]در تحقیقی اثرات دور،میزان آب آبیاری وکودهای شیمیایی برذرت علوفه ای درطی سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۵ دررزقان فارس بررسی شد . نتایج بدست آمده نشان داد که اثرتیمار زمان آبیاری درسطح یک درصد معنی داربوده است بطوریکه تیمار(دورهای آبیاری ۵/۸ روز)نسبت به تیمارآبیاری به میزان دور ۱۱ روز برتری داشته است . همچنین ازنظرمقادیرمختلف آب ملاحظه گردید که تیمارآبیاری با دوری به میزان ۸۰ درصد تبخیرکلاسA نسبت به سایرتیمارها درسطح ۱%      معنی داربوده است[۱۷] .

درآمریکا اثرتنش آبی برذرت شیرین درطی سال های ۱۹۸۴ و۱۹۸۵ نشان داد که حداکثرعملکرد نسبی کل بلال های بدون پوشش درتیمار ۸۵ درصد آبیاری (نسبت به آبیاری کامل۱۰۰ درصد) حاصل شده است . درتیماربدون آبیاری فقط ۴۴ درصد محصول نسبت به شرایط آبیاری کامل بدست آمده است[۲۱].در انتها باید گفت : گیاهان علوفه ای اهمیت بسیاری درتأمین غذای دام دارند.یکی ازگیاهان علوفه ای مناسب برای تغذیه دام ،ذرت است ما می توانیم ازعلوفه ذرت درتغذیه دام های خود استفاده کنیم[۸].

آمارسطح زیرکشت ذرت درشهرستان نیشابور و استان خراسان مطابق جدول های ذیل می باشد.

جدول در فایل موجود می باشد

 

در نیشابور امسال(۱۳۸۶) ۲۵۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت ذرت علوفه ای اختصاص یافته است یوسفی میانگین تولید ذرت علوفه ای به ازای هر هکتار را بیش از ۵۵تن و مجموع تولید ذرت علوفه ای این شهرستان را ۱۳۸ هزار تن اعلام کرد.همچنین مدیر جهاد کشاورزی این نکته را خاطر نشان کرد:سال گذشته از مجموع ۲۱۰۰ هکتار اراضی زیر کشت ۱۰۵ هزار تن علوفه تولید شده است که امسال علاوه بر افزایش سطح زیر کشت حدود ۱۰ درصد افزایش تولید نیز پیش بینی می شود .وی تعداد کشاورزان ذرت کار این شهرستان را ۱۱۰ نفر اعلام کرد.یوسفی توزیع ۱۲۵۰ تن انواع کود،۱۱۲تن بذر اصلاح شده و انجام راهنماییهای کارشناسان در زمان کاشت،داشت را از جمله کمک های کشاورزی به ذرت کاران عنوان کرد.

همچنین در اخباری که از سایت موج گرفته شد به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،مهندس محمد مهدی کابلی مدیرکل دفترمحصولات عوفه ای ذرت دانه ای اعلام کرد:امسال(۱۳۸۶)با رشد۴/۴%،۶۷۰۵۰۰۰ تن ذرت علوفه ای در کشور تولید شد[۲۸].

فصل اول:

خصوصیات گیاه شناسی ذرت

  • شکل ظاهری یک بوته ذرت :

بوته ذرت شامل قسمتهای ریشه،ساقه، برگ وگل می باشد.ذرت قوی بوده و درسطح خاک گسترش می یابد ساقه آن بندبند وتوخالی است وارتفاع آن به ۲ تا ۳ مترودربعضی شرایط ممکن است ارتفاع ذرت به ۶ تا ۷ مترهم برسد برگهای ذرت درازوکشیده است وبطور متوسط درروی هربوته ۱۲ تا ۱۸ برگ وجود دارد .

گلهای ذرت به صورت نروماده هستند که گلهای نربه شکل خوشه بوده ودرانتهای ساقه قراردارند.گلهای ماده روی ساقه ودرکناربرگها قراردارند که وقتی تبدیل به دانه شوند« بلال» ذرت را به وجود می آورند گلهای ماده توسط غلامی که به آن پوست بلال می گویند،پوشیده شده ودرانتهای بلال نیزرشته هایی که آن را « کاکل ذرت » می نامند،قراردارد [۱۳].

اجزا تشکیل دهنده بوته ذرت

 

۱-۲   خصوصیات بوتانیکی ذرت :

ذرت گیاهی است،یک ساله دارای ۲۰=n2 کروموزوم متعلق به تیره Poaceae اززیر تیرهpanicoidea گروه maydeae جنس zea وگونه mays که سه جنس zea،Tripsacam،Euchiaena بومی امریکا بوده وپنج جنس chionachne,trilobachne,scherachn Coix poly foea بومی استرالیا وجنوب شرقی آسیا هستند .

برخی گیاه شناسان گونه Euchlaena mexicena teosinte را درهمان جنس ذرت zea معرفی می کنند جنس های Euchlena ,Tripsacum نزدیکترین خویشاوندان ذرت به شمار می آیند . ذرت گیاهی است یک پایه (Monoique-monoecious ) بدین معنی که گلهای نروماده جدا ازهم ولی برروی یک پایه قراردارند گلهای ماده ذرت ازجوانه ای که درقاعده غلاف برگ وجود دارد،تولید می شود.محور سنبله های ذرت بعد ازتکامل تبدیل به مغزبلال(چوب محوربلال)شده که درروی محور بلال سنبلچه های متعددی بصورت جفت قرارداشته که هرکدام دارای دوگل مونث می باشند .

ازمحل تخمدان میله بلند وباریکی بنام خامه یا سیلک خارج می گردد که درروی آن کلاله ظریف وکرکداری وجود دارد اولین میله بلند ازراس پوسته دور بلال خارج و ظاهر می گردد میله خامه درطول مدت زمانی حدود ۵ تا۱۰ روز تشکیل شده درتمام طول خود مستقیماً می تواند،با گرده های مذکررا بپذیرد تعداد بلال های ذرت و رگه های گیاه بسته به واریته های مختلف متفاوت بوده وبین یک تا ۱۲ عدد درنوسان است آلت نربه صورت خوشه ویا خوشه های فرعی یا دو سنبلچه بلندوکوتاه به طورمنظم درانتهای ساقه اصلی قرارگرفته است .هر سنبلچه دارای دوگل وهرگل دارای سه پرچم است درگیاه یک پایه ذرت به علت جدا بودن اعضای زایشی گرده افشانی بطور غیرمستقیم صورت گرفته وگرده های گل بطرق مختلف برروی اعضای مونث انتقال پیدا کرده،درنتیجه گرده افشانی آزاد ومستقیم کمترانجام می گیرد . (از۱ تا ۱۵ درصد)گرده های ذرت تقریباً درتمام

پایان نامه مهندسی کشاورزی ذرت علوفه ای و سیلوی آن

۱۰۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید