مقاله مباني پارتيشن مجيک

مقاله مباني پارتيشن مجيک

Partitcion Magic Basics مباني پارتيشن مجيك :

اين فصل شامل اطلاعات زير است:

۱ـ پنجره ي اصلي partition magic              ۲ـ پنجره ي اصلي اضطراري

۳ـ پردازش با مشاهده                                      ۴ـ انتخاب يك hard disk

۵ـ انتخاب يك بخش                                         ۶ـ انتخاب يك عمل

۷ـ لغو يك عمل                                                ۸ـ مشاهده در طي عمليات

۹ـ اعمال تغييرات روي سيستم                            ۱۰ـ سيستم فايل قابل پشتيباني

۱۱ـ تغيير اولويت partition magic               ۱۲ـ استفاده صفحه كليدهاي بين المللي

۱۳ـ يكجا كردن خضاله ي هاردديسك                  ۱۴ـ استفاده از کمک

پنجره ي اصلي partition magic

پنجره اصلي شامل بيرون ريزي (انفجار) شيشه مشاهده درخت دیسک ها روي كامپيوتر شما است. نقشه هر ديسك و ليست بخشها روي ديسك انتخاب شده است. منوي bar و نوار ابزار در رأس پنجره ظاهر مي شوند. منوي bar به شما دسترسي به همه ي تركيبها (ساختارهاي) partition magic را مي دهد. هنگامي كه شما يك فرمان منو را انتخاب مي كنيد نوار وضعيت در پرده ي button نشان مي دهد فرمان چه چيزي را انجام مي دهد. نوار ابزار به شما به طور عادي دسترسي سريع براي تنظيمات را مي دهدم. هنگامي كه شماره گر روي نوار ابزار است نوار وضعيت را نشان مي دهد كه دگمه چه چيزي را انجام دهد شما مي توانيد در نماي نوار ابزار نمايش درختي، دگمه هاي wizard ، راهنما و مقياس نقشه ديسك بوسيله صدا كردن فرمان روي منوي // ، رفت و برگشت كنيد. اگر شما partition magic را از ديسكهاي اضطراري ادامه دهيد نكته ي آن در پرده ي اصلي مختلف است. پنجره اصلي ديسك اضطراري در صفحه ۱۶ .

بخش اطلاعات : در بخش ناحيه اجرا شده اطلاعات درباره ي انتخاب بخش هاردديسك است. آن شامل ۲ ناحيه است: نقشه ديسك: كه اطلاعات گرافيكي را نشان مي دهد و بخش ليست كه بخش اطلاعات را از متن نمايش مي دهد.

Disk map (نقشه ي ديسك) : نقشه ديسك بخشهايي تقريباً مقياس دار  (با مقياس) را نشان مي دهد و همچنين فضاهاي پراكنده (فضاهايي كه با هيچ بخشي تعيين نشده اند) را نشان مي دهد. همچنين ديسكهايي با مقياس (مقياس دار) را به وسيله ي كليك :

View ->scale Disk map اجرا كنيد. هر بخش بوسيله ي يك رنگ دلخواه و مختلف نمايش داده شده تا در سيستم فايل استفاده شود. اگر ديسك سخت كه شامل بخشهاي منظمي است انتخاب شده باشد بخشهاي منطقي در داخل يك بخش تجديد شده نمايش داده مي شود. هر بخش كُدرنگ دارد تا آن سيستم فايلي را كه استفاده مي شود استفاده و عدم استفاده فضاي داخل بخش را نشان مي دهد. توجه كنيد كه عملياتي كه شما مي توانيد روي قسمتهاي فرمت شده (سفيد) يا ناشناخته (زردرنگ) انجام دهيد محدودند. يك فهرست اجرا شده درست در بالاي نوار وضعيت پنجره ي partition magic تعيين محل شده است شما مي توانيد فهرست را استفاده كنيد تا به شما كمك كند تا بفهميد رنگهاي مختلفي كه در نمايش درختي، نقشه ديسك، و بخش ليست استفاده شده است. شما همچنين مي توانيد فهرست را اجرا يا مخفي كنيد. مخفي كردن ليست منطقه اجراي بخش اطلاعات را افزايش مي دهد. مقياس (سه گوش) از علامت وجود دارد كه تا حدود ۲GB راه اندازي مي كند و در ۱۰۲۴ سيلندر محدود مي شود. مرز علامتها مي تواند به شما كمك كند به عنوان اينكه پارتيشني را ايجاد كنيد، حركت دهيد يا تغيير اندازه دهيد بنابراين شما مرز پارتيشنهاي اصلي را به صورت تصادفي نمي توانيد بسازيد.

براي اطلاعات اضافي درباره ي مرز boot يا understanding the BIOS 1024 cylinder در online helpروي خط كمك partition magic مراجعه كنيد.

ليست پارتيشن ها : ليست درايو اطلاعات زير را درباره ي هر بخش اجرا مي كند:

نام گرداننده، نماي براي ديسك، نوع سيستم فايل، اندازه، مقدار، فضاي قابل استفاده و غيرقابل استفاده در MB ، وضعيت و اينكه آيا بخش، بخش اصلي يا مخفي است. بخش اصلي (ابتدايي) برچسب درايو از چپ تخليه مي شود و به وسيله ي volom و volom name پيروي مي شود. بخش منطق در drive letter(گرداننده حروف) و volum lable (برچسب هاي صدا) برجسته هستند.

يك ستاره (*) در فضاي يك drive letter ظاهر مي شود براي : بخشهاي پنهان، بخشهاي توسعه يافته، بخشها (درايوهاي) توسعه ياته، بخشهايي كه با سيستم فايل به وسيله ي سيستم عامل فعال حمايت نشده، فضاهاي پراكنده.

Active: بخشي از راه انداز كامپيوتر

Hidden : بخشهايي كه drive letter ندارند. اين بخشها مي توانند بوسيله ي سيستم در حال عمل مخفي شوند (كه ممكن است همه ي بخشهاي اصلي به استثناء Active (فعال) مخفي مي شود يا شما مي توانيد با Partition magic بخشها را مخفي كنيد. windows هاي تحت xp/200 بين المللي، بخشهايي را كه محدود هستند كه drive letter داشته باشند را مخفي مي كنند.

None : بخشهايي كه فعال يا مخفي نيستند.

مقاله مباني پارتيشن مجيک

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید