گزارش کار روزانه قطار شهری

گزارش کار روزانه قطار شهری

فعاليت هاي انجام شده:

-قالب بندي ستون -EW4P (شمالي)  ‌}امروز: ۲^m 15 و كل: ۲^m 9202{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

 

يكشنبه۸۳/۴/۲۸

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-بتن ريزي ستون -EW4P (شمالي)  ‌}امروز: ۳^m 6 و كل: ۳^m 8110‍{

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

 

دوشنبه۸۳/۴/۲۹

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتوربندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 769‍{

-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9222‍{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-بازكردن قسمتي از قالب هاي ديواره كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-جابجايي كابل برق ۲۰ كيلو ولت در قسمت شمالي

 

 

 

سه شنبه۸۳/۴/۳۰

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-قالب بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: ۲^m 20 و كل: ۲^m 9242‍{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

-كندن كانال جهت عبور لوله چاه پادگان

-خم و برش آرماتورهاي ستون ها (در حال اجرا)

 

 

جهارشنبه۸۳/۴/۳۱

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتور بندي ستون -EE4P (شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 771‍{

-بتن ريزي ستون  -EE4P (شمالي)  }امروز: ۳^m 18 و كل: ۳^m 8128‍{

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

– كندن چاه جهت تغيير محل دكل برق فشار قوي (در حال اجرا)

-خم و برش آرماتورهاي پايه هاي -E1P (در حال اجرا)

 

پنج شنبه۸۳/۵/۱

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتوربندي ديوار كوله مياني E-1A ‌}امروز: t 2.5 و كل: t 773.5‍{

-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي -E1P (در حال اجرا)

-نقشه برداري جهت تعيين محل قرارگيري ستون هاي جنوبي با كمك دستگاه نظارت

-آماده سازي و مشخص كردن اجرايي محل آرماتوربندي ستون هاي جنوبي (با بستن ريسمان كار) براي عمليات آرماتوربندي

-بيرون كشيدن لوله و موتور چاه پادگان توسط جرثقيل و برش دادن آنها

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

 

جمعه۸۳/۵/۲

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتوربندي ستون هاي -E1P ‌}امروز: t 2 و كل: t 775.5‍{

-قالب بندي ادامه ستون هاي  -EE4P

شنبه۸۳/۵/۳

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-قالب بندي فونداسيون  -E1P (جنوبي) ‌}امروز: ۲^m 133 و كل: ۲^m 9375‍{

-قالب بندي ادامه ستون هاي -EE4P ‌(شمالي) }امروز: ۲^m 15 و كل: ۲^m 9390‍{

-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: ۳^m 120 و كل: ۳^m 8248‍{

-كندن چاه جهت تغيير محل دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

-آرماتوربندي كوله جنوبي

يكشنبه۸۳/۵/۴

فعاليت هاي انجام شده:

-بتن ريزي فونداسيون -E1P (جنوبي) }امروز: ۳^m 80 و كل: ۳^m 8328‍{

-بتن ريزي ستون -EE4P (شمالي) }امروز: ۳^m 6 و كل: ۳^m 8334‍{

-بتن ريزي تكميلي ديوارها در رمپ ا  }امروز: ۳^m 5 و كل: ۳^m 8339‍{

-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 777.5‍{

دوشنبه۸۳/۵/۵

 

فعاليت هاي انجام شده:

 

-آرماتوربندي ستون هاي –WW3P (مياني-شمالي) ‌}امروز: t 2 و كل: t 779.5‍{

-خم و برش آرماتورهاي ستون هاي ۳P (در حال اجرا)

-خاك ريزي روي كوله جنوبي

-كندن چاه جهت انتقال دكل هاي برق فشار قوي (در حال اجرا)

گزارش کار روزانه قطار شهری

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید