طرح کارآفرینی طرح اوليه کيت cng

طرح کارآفرینی طرح اوليه کيت cng
-۱ معرفی محصول
-۱-۱ مشخصات کلی محصول
در حال حاضر میزان متوسط مصرف بنزین هر اتومبیل سواری در کشور روزانه در حدود ۱۰ لیتراست
که این میزان بیش از ۴ برابر کشور انگلستان و بیش از ۵,۵ برابر کشور فرانسه است . در نیمه اول
سال ۱۳۸۱ ، متوسط مصرف روزانه بنزین ۵۰ میلیون لیتر و واردات بنزین و افزودنی های مربوطه بالغ
بر ۱۳ میلیون لیتر بوده است که با ادامه همین روند برای تامین بنزین مورد نیاز تا پایان سال ۸۱
حدود یک میلیارد تومان واردات داشته ایم .این در حالی است که ظرفیت بنادر و ناوگان توزیع
سوخت کشور برای تخلیه و توزیع این حجم از واردات بسیار نامحدود است .با توجه به روند
تولیدات اتومبیل انتظار می رود تع د اد اتومبیل ها در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵ میلیون دستگاه باشد که
بدین ترتیب میزان کسری بنزین در کشور طی ۲۰ سال آینده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد لیتر خواهد بود .
با درک این شرایط فکرکردن در مورد سوخت ه ا ی جایگزین امری اجتناب ناپذیر می باشد . با توجه
به اینکه ایران به تنهایی حدود ۱۵,۵ درصد از ذخایر گاز طبیعی دنیا را در اختیار داشته و از این نظر
یا همان گاز طبیعی فشرده به عنوان یک راه حل CNG مقاوم دوم جهان را دا ر ا می باشد .استفاده از
مناسب مطرح است . بررسی ها نشان می دهد که از نظر اقتصادی نیز این سرمایه گذار ی از توجیح
سوختی کاملا پاک و سالم می باشد . CNG کافی برخوردار است واز جنبه زیست محیطی نیز
امروزه تقریبا ۱۸ % از ناوگان حمل و نقل جهان ، گاز طبیعی مصرف می کنند .اکثر کشورها به دلیل
ملاحظات زیست محیطی ، کارایی تجهیزات ، هزینه کمتر و سهولت دسترسی به گاز طبیعی ، در
زمینه گسترش استفاده از خودروهای با سوخت طبیعی طرح های ملی بلندمدتی را در دستور کار
خود دارند .
برای سوخت گیری خودروها در مدت زمانی قابل مقایسه با جایگاه های سوخت CNG جایگاه های
گیری سوخت مایع پیش ب ی نی شده اند . در ایستگاه سوخت گیری مدت زمان لازم سوخت گیری
(برای خودروهای سبک و متوسط ) با توجه به نوع جایگاه حدود ۳ الی ۵ دقیقه است .
در کشور ما نیز در دسترس بودن ذخایر عظیم گاز طبیعی و وجود شبکه توزیع گسترده آن و
همچنین کاهش واردات سوخت ، ایجاد اشتغال و کاهش آلودگی های زیست محیطی از مزایای بارز
استفاده از این سوخت به شمار می رود .
٦
CNG:COMPRESSED NATURAL GAS : گاز طبیعی
مقبولترین ت ئوری برای تشکیل گاز طبیعی ت ئوری منشا آلی است که تشکیل آنرا ناشی از مدفون
شدن بقایای م وجودات زنده در زیر زمین و تبدیلات شیمیایی آنها می دان د .متان قسمت اصلی گاز
طبیعی است .
: CH4
تشکیل یافته است (معمو لا ۸۸ تا ۹۶ درصد مولی )و مابقی ( CH گاز طبیعی عمدتا از متا ن ( ۴
ترکیبات آن را سایر آلکانها (نظیر اتان پروپان ،بوتان ……) با نسبتهای کم شونده تشکیل می دهد .
آب (co دی اکسید کربن ( ۲ ،( N سایر اجزایی که در گاز طبیعی یافت می شوند عبارتند ا ز نیتروژن ( ۲
اکسیژن ومقدار نا چیزی از روغنهای

فهرست
-۱ معرفی محصول
۱-۱ مشخصات کلی محصول
۲-۱ شماره تعرفه گمرکی
۳-۱ شرایط و واردات و صادرات
۴-۱ استانداردهای ملی و جهانی
۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
۶-۱ موارد مصرف و کاربرد
۷-۱ کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
۸-۱ اهمیت استراتژیک کالا در دنیای امروز
۹-۱ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
-۲ وضعیت عرضه و تقاضا
۲ بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و – ۱-۲ و ۲
در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون
۳-۲ بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال ۸۵
۴-۲ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
۵-۲ بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن
۶-۲ بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
۱و ۲ – بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی
های مرسوم در فرایند تولید محصول :
-۳ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت
۱ محوطه سازی -۳
۲ ساختمان -۳
۴ تاسیسات -۳
۵ وسایط نقلیه -۳
۶ تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی -۳
۷ هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده -۳
۸ هزینه های قبل از بهره برداری -۳
۹ سرمایه در گردش -۳
٤
۱۰ برآورد حقوق و دستمزد -۳
۱۱ برآورد آب ، برق ، سوخت و ارتباطات -۳
۱۲ هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک -۳
۱۳ هزینه های متفرقه و پیش نشده تولید -۳
۱۴ هزینه های توزیع و فروش -۳
۱۵ جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید -۳
۱۶ نتیجه گیری -۳
-۴ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن
-۵ پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۶ وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
-۷ بررسی و تعیین میزان آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح
-۸ وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی شامل تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی
-۹ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید
-۱۰ در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه چگونه خواهد
بود.
٥

طرح کارآفرینی طرح اوليه کيت cng

۶۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید