مقاله فنون تجزيه و تحليل سيستمها

مقاله فنون تجزيه و تحليل سيستمها

فنون تجزيه و تحليل سيستمها

متداولترين فنون و تکنيکهايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند عبارتند از:

 • بررسي تقسيم کار
 • بررسي جريان کار
 • بررسي جا و مکان
 • کنترل فرمها
 • کنترل اسناد و سيستمهاي بايگاني
 • اندازه گيري کار
 • برنامه ريزي شبکه اي ( پرت , سي پي ام , پي دي ام )

تعريف جدول تقسيم کار

تعريف : جدول تقسيم کار جدولي است که نشان مي دهد کارکنان سازمان در يک مدت معين, چه کارهايي را انجام مي دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن اين کارها مي کنند .

مزاياي تهيه جدول تقسيم کار

 • کسب آگاهي از بار واقعي کار و نحوه توزيع آن در عمل
 • شناخت محلهاي تراکم کار از يک طرف و تراکم نيروي انساني از طرف ديگر
 • آگاهي از تکرارها و تداخلهاي وظيفه اي
 • آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف و فعاليتها
 • آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص کارکنان
 • کسب اطلاع از اوقات اضافي کارکنان
 • آگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز
 • ارزشيابي کار کارکنان
 • به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد کارکنان

مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم کار

 1. انتخاب واحد بررسي
 2. تهيه ليست وظايف کارکنان
 3. تهيه ليست فعاليت هاي واحد
 4. تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود
 5. تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود و کشف نقايص وايرادات آن
 6. تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي

مرحله اول انتخاب واحد بررسي

آناليست در شروع کار بايستي کل سازمان را به واحدهاي کوچک تقسيم کند و جدول تقسيم کار را براي هر يک از واحدها به طور جداگانه تنظيم نمايد .

مرحله _ تهيه ليست وظايف کارکنان

ليست وظايف کارکنان عبارت است از ليستي که نشان ميدهد هر يک از کارکنان يک واحد سازماني در يک مدت معين چه وظايف و عملياتي را انجام مي دهد و چه مقدار وقت صرف انجام آنها مي کند .

مرحله سوم _ تهيه ليست فعاليت هاي واحد

ليست فعاليت ها عبارت است از: صورتي از کليه فعاليتهايي که در يک واحد سازماني انجام مي شود. اين ليست مجوعه فعاليتهايي اساسي و عمده اي که کارکنان آن واحد سازمان انجام مي دهند , درج مي گردد.


مرحله چهارم _ تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود

در اين مرحله , آناليست با استفاده از اطلاعاتي که در دو مرحله قبلي فراهم آورده است , به تهيه و تنظيم جدول تقسيم کار مي پردازد .

مرحله پنجم _ تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار

نمونه اي از سولات قابل طرح در مرحله تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار از اين قرارند:

 • آيا کليه فعاليت هايي که در اين واحد انجام مي شود, به اين واحد تعلق دارد؟
 • کدام يک از فعاليتها, بيشترين وقت واحد را ميگيرند و آيا لازم است که اين مقدار وقت, صرف انجام آنها شود؟
 • چه مقدار از وقت , صرف انجام کارهاي غير ضروري مي شود؟ منظور از کار غير ضروري, کاري است که انجام آن در تامين هدف سازمان اثري ندارد.
 • آيا از تخصص و مهارت افراد, استفاده مناسب به عمل مي آيد ؟
 • آيا کار به طور مساوي بين افراد تقسيم شده است ؟
 • آيا وظايفي که به کارکنان ارجاع مي شود , تا حدود زيادي با يکديگر بي ارتباط هستند ؟
 • آيا تخصصها خيلي محدود و وظايف , بيش از اندازه به اجزا تقسيم شده اند .
 • آيا در تقسيم وظايف, به روحيه, علاقه, نگرش و ويژگيهاي شخصي شاغلين توجه شده است؟
 • آيا در تعيين افرادي که با يکديگر در ارتباط مستقيم کاري هستند , به وجود علايق مشترک و تشابه شخصيتي ميان آنها توجه شده است ؟

آيا در انجام وظايف تکرار و تداخل وجود دارد ؟

مقاله فنون تجزيه و تحليل سيستمها

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید