بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

پيشرفت صنايع غذائي و توليد انبوه مواد غذائي لزوم استفاده از افزودنيهاي خوراكي را ايجاب نموده است .

استفاده از اين ماده نگهدارنده فقط در آن دسته مواد غذائي و به مقاديري مجاز است كه مصرف آن در استانداردهاي مربوطه قيد شده است .

۱ ـ هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگيها , بسته‏بندي , نشانه گذاري , نمونه برداري و روشهاي آزمون بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي مي‏باشد .

۲ ـ تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه‏ها و اصطلاحات با تعاريف زير به كار برده مي‏شود :

۲ ـ ۱ ـ بنزوات سديم ۲

بنزوات سديم ماده‏اي است شيميائي با فرمول C6H5COONa و وزن ملكولي ۱۴۴/۱ كه مصرف آن در مواد غذائي با اسيديته بالا مي‏تواند از رشد باكتريها , كپكها و مخمرها ( قارچها ) جلوگيري نمايد و به اين لحاظ در بعضي از مواد غذائي كه مصرف آن مجاز شناخته شده است به كار مي‏رود . اين ماده به سه شكل گرد , دانه و يا پركهاي بلورين ۳ در بازار عرضه مي‏شود .

۲ ـ ۲ ـ محموله ۴

محموله مقداري از كالاست كه طبق يك قرارداد در يك نوبت حمل و تحويل مي‏شود . يك محموله مي‏تواند شامل يك يا چند بهر باشد .

۲ ـ ۳ ـ بهر ۵

در يك محموله واحد , تمامي بسته هايي كه از نظر اندازه و محتوي يكسان بوده و از يك پخت ۶ واحد تشكيل شده باشد را يك بهر مي‏گويند . اگر يك محموله از پختهاي مختلفي تشكيل شده باشد بسته‏هاي متعلق به پخت يكسان باهم گروه بندي شده و هر گروهي يك بهر جداگانه را تشكيل مي‏دهد .

۳ ـ ويژگيها

بنزوات مورد مصرف در صنايع غذائي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :

۳ ـ ۱ ـ ويژگيهاي فيزيكي

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ قابليت انحلال

قابليت انحلال بنزوات سديم در آب مقطر و اتانل بايد طبق بند ۷ ـ ۲ ـ ۱ اين استاندارد باشد .

۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ دامنه ذوب

دامنه ذوب اسيد بنزويك حاصل از تركيب بنزوات سديم با اسيد كلريدريك بين ۱۲۱/۵ تا ۱۲۳/۵ درجه سلسيوس مي‏باشد ( روش آزمون طبق بند ۷ ـ ۱ ـ ۱)

۳ ـ ۲ ـ ويژگيهاي شيميائي

ويژگيهاي شيميائي بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي بايد طبق جدول شماره ۱ باشد .

 

۴ ـ بسته‏بندي

بنزوات سديم بايد در بسته‏هاي كاملا مسدود و نفوذناپذير بسته‏بندي شود .

جنس موادي كه براي بسته‏بندي بنزوات سديم به كار مي‏رود بايد داراي استحكام كافي باشد به نحوي كه از نظر جابجايي , ضربه پذيري و تغييرات كيفي سلامت محصول را تضمين نمايد .

حداكثر مقدار بنزوات سديم در يك بسته نبايد از ۲۵ كيلوگرم بيشتر باشد .

۵ ـ نشانه گذاري

نشانه‏هاي زير بايد روي هر بسته بنزوات سديم نوشته شود :

– نام كالا

– عبارت ” مناسب براي مصرف صنايع غذائي ” ۷

– نام و نشاني توليدكننده

– وزن خالص

– تاريخ و شماره سري ساخت

– شرايط نگهداري

۶ ـ نمونه برداري

۶ ـ ۱ ـ نكات كلي در مورد نمونه برداري

۶ ـ ۱ ـ ۱ ـ نمونه‏ها بايد در محلي محفوظ از رطوبت , گردو خاك و دوده برداشته شود .

۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ وسيله نمونه برداري بايد تميز و خشك باشد .

۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ احتياطهاي لازم براي حفاظت نمونه‏ها و موارديكه بايد نمونه برداري شود به عمل آيد .

۶ ـ ۱ ـ ۴ ـ وسيله نمونه برداري و ظروف نمونه بايد به دور از آلودگي‏هاي اتفاقي باشد .

۶ ـ ۱ ـ ۵ ـ محتويات هر ظرف با بسته‏اي كه براي نمونه برداري مشخص مي‏شود بايد حتي‏الامكان با وسيله مناسبي مخلوط شده و سپس نمونه معرف از آن تهيه شود

۶ ـ ۱ ـ ۶ ـ نمونه‏ها بايد در ظروف شيشه‏اي تميز , خشك , مناسب و يا ظروف ديگري كه بر روي نمونه‏ها تأثيري نداشته باشد نگهداري شود .

۶ ـ ۱ ـ ۷ ـ گنجايش گنجايه‏هاي نمونه بايد به اندازه‏اي باشد كه تقريبأ با نمونه‏ها پر شود .

۶ ـ ۱ ـ ۸ ـ ظروف نمونه پس از پرشدن بايد به طور غيرقابل نفوذ درزبندي و مشخصات بهر , محموله و تاريخ نمونه برداري بر روي آن قيد گردد .

۶ ـ ۱ ـ ۹ ـ نمونه‏ها بايد دور از منابع گرما و نور نگهداري شود به نحوي كه دماي آن نسبت به دماي محيط تغيير نكند .

بنزوات سديم مورد مصرف در صنايع غذائي

۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید