تحقیق نقش فسفر در متابلیسم گیاه

تحقیق نقش فسفر در متابولیسم گیاه

جذب فسفر به مقدار کافی در اوایل رشد گیاه اهمیتی بسیار دارد این اهمیت در اندامهای زایشی بیشتر مشهود می باشد. این عنصر در تشکیل بذر نقش اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر و میوه یافت می شود. فسفر عامل زودرسی محصولات بویژه غلات می باشد. از جمله  نقشهای حیاتی فسفر در گیاه فسفریل شدن می باشد. طی این واکنش عامل فسفات در یک واکنش انتقالی جابه جا می شود و بدین ترتیب قدرت واکنش  دهندگی ترکیب دریافت کننده فسفات افزایش می یابد. در واقع فسفریل شدن باعث کاهش موانع انرژی فعال سازی گشته و در درون شبکه گیاهی به شرایطی که از نظر ترمودینامیکی نامساعد است چیره می گردد. در نتیجه شمار واکنشهایی که از در نظامهای زنده امکان پذیر است افزایش می یابد.

در زیر نقش فسفر در گیاهان به صورت خلاصه ذکر می گردد.

 • تشکیل و تقسیم سلولی ( تسریع تقسیم سلولی )
 • شرکت در ساختمان ترکیباتی مثل ——- و ——- ( عوامل موروثی)
 • شرکت در ساختمان فسفولیپیدهای دیواره سلولهای گیاهی
 • شرکت در ساختمان فسفاتهای آلی ( ——- و ——-) که در فعل و انفعالات انرژی زایی و متابولیسمی دخالت دارند.
 • اثر بر روی تکامل یا رشد زایشی گیاهی فسفر برای تشکیل بذر ضروری است. و در اندامهای زایشی مقدار ان از اندامهای رویشی بیشتر است.
 • رشد و توسعه ریشه های فرعی را موجب می شود.
 • تاثیر در کیفیت محصول خصوصا علوفه سبزیجات و میوه جات
 • ازدیاد مقاومت گیاهان در مقابل امراض نباتی
 • تولید چربی و آلبومین
 • ازدیاد مقاومت ساقه غلات و جلوگیری از خوابیدن یا ورس ( بر عکس ازت)
 • تسریع در رسیدن گیاه یا کوتاه کردن دوره رشد خصوصا در غلات
 • افزایش جذب مولیبدن ( —–) توسط گیاه
 • خنثی کردن اثرات نامطلوب زیادی ازت در گیاه
 • بعنوان کلید زندگی گیاه نامیده می شود بخاطر این که در ساختمان —– و بسیاری از ترکیبات فسفری دیگر شرکت می کند و به همین دلیل کمبود این عنصر باعث اختلالات آنی گیاه می شود.

اشکال مختلف فسفر در خاک

فسفر در خاک به دو شکل آلی و معدنی یافت می شود. بخش الی آن در هوموس و مواد آلی و قسمت معدنی آن به صورت ترکیباتی با کلسیم ( در خاکهای آهکی ) آهن و آلومینیوم ( در خاکهای اسیدی ) و سایر فلزات همراه است. این مواد به مقدار کمی در آب حل می شوند. فسفاتها با رسها نیز ترکیب شده و بدین ترتیب نیز فسفر از حالت محلول خارج می گردد.

به جز در خاکهای آلی مقدار فسفر معدنی در خاکها همواره بیشتر از فسفر آلی است. با این حال میزان فسفر آلی در افقهای سطحی خاکهای معدنی معمولا بیشتر از افقهای پایینی است. علت این امر انباشته شدن مواد آلی در بخشهای بالایی و نیمرخ خاک می باشد.

بطور کلی فسفر موجود در خاک را می توان به چهار دسته ( به شرح زیر ) تقسیم نمود:

 • فسفری که به صورت یونها و ترکیبات محلولی در محلول خاک یافت می شود.
 • فسفری که جذب سطوح مواد معدنی خاک شده است.
 • فسفری که به صورت بلوری و یا بی شکل در مواد معدنی خاک موجود است.
 • فسفری که جزیی از مواد آلی خاک بوده و حتی در شرایطی می تواند تا ۵۰ درصد از فسفر کل خاک را شامل شود. این فسفر یکی از اجزا تشکیل دهنده مواد آلی خاک است.

تحقیق نقش فسفر در متابولیسم گیاه

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید