تحقیق در مورد انقلاب اسلامي

تحقیق در مورد انقلاب اسلامي

به نظر مي رسد كه ابتدا انقلاب و اسلام تعريف شود گر چه هر دو واژه و كلمه با اينكه عربي است بسيار مانوس و آشنا براي ملت مسلمان ايران و بلكه براي همه كساني است كه در اين مدت با انقلاب اسلامي از طريق رسانه ها و نوشته ها آشنا شده اند .

تحقیق در مورد انقلاب اسلامي

انقلاب به معناي لغوي دگرگوني – حالي به حالي شدن چيزي – بازگشت و به معناي روشن تر ، پذيرش دگرگوني است زيرا قلب به معناي واژگون كردن و زير و رو كردن است و انقلاب به معني پذيرش دگرگوني است مثل اينكه چيزي به خاطر علل و عواملي دگرگوني را بپذيرد كه البته پس از پيدايش علل و عوامل پذيرش حتمي است مثل دگرگوني مايعي به مايع ديگر برگشتن شراب به سركه گر چه هر دو مايعند ولي اولي داراي خواص و آثار و احكامي بوده كه پس از انقلاب و تبديل تبديل به سركه آن خواص ، آثار و احكام عوض شد ، بنا بر آنچه ذكر شد معناي انقلاب از نظر لغت و به ويژه زبان قرآن كريم روشن شد . معناي انقلاب در اصطلاح : سرنگوني يك نظام اجتماعي كهنه فرسوده و جايگرين كردن آن با نظام اجتماعي نو و مترقي و به عبارت ديگر سرنگوني يك نظام اجتماعي كهنه و فرسوده و سرنگوني حكومت طبقه يا طبقات رو به زوال و ارتجاعي و جايگزين كردن آن با نظام اجتماعي جديد و پيشرو ، و حكومت طبقه يا طبقات پيشرو و بالنده است .

و معناي انقلاب اجتماعي : دگرگوني در ساخت اجتماعي جامعه ، تحولي كه به تغيير رژيم و ساخت سياسي محدود نمي شود و تا زير بافت اجتماعي گسترش  مي يابد .

انقلاب روحي را به معناي : پيدايش انسان نو از نظر انديشه ، شيوه عمل ، عواطف و احساسات و آرمانها گرفته اند . بعضي انقلاب اسلامي را تغيير حاكميت طاغوت          ( هر تجاوزگر يا هر معبودي غير از خداوند) به معني استقرار الله معني كرده اند   انقلاب اسلامي يك انقلاب سياسي يا دگرگوني اجتماعي محض نيست ، بلكه تجديد حيات اسلام را در تمام وجوه و ابعاد در نظر دارد و متضمن بازگشت به اصول اساسي اسلام است .

شهيد مطهري مي گويد : انقلاب عبارت است از طغيان و عصيان مردم يك ناحيه و يك سر زمين عليه نظم حاكم موجود براي ايجاد نظمي مطلوب ، به بيان ديگر : انقلاب از مقوله عصيان و طغيان است عليه وضع حاكم به منظور استقرار وضعي ديگر .

به اين ترتيب معلوم مي شود كه ريشه هر انقلاب دو چيز است ، يكي نارضائي و خشم مردم از وضع موجود . و ديگر آرمان يك وضع مطلوب ، شناختن يك انقلاب يعني شناخت عوامل نارضائي و شناخت آرمان مردم .

آنچه به عنوان معناي اصطلاحي آورده شد بدون ترديد با قطع نظر از ديدگاه اسلام است لكن بدان معنا نيست كه معناي انقلاب اسلامي كلا متضاد و مباين با اين معناي انقلاب است ، چه بسا بعضي از اين مفاهيم يا همه آنها رد انقلاب اسلامي باشند منتها به علاوه اسلام به آن خواهيم پرداخت .

تحقیق در مورد انقلاب اسلامي

معناي اسلام -آيات ۱۹ و ۱۲۵ سوره مباركه انعام

با توجه به كلمه اسلام كه در قرآن كريم بطور گسترده بدان اشارت رفته است و بهترين و مناسبترين آيات با

تحقیق در مورد انقلاب اسلامي

۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید