تحقیق شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان

تحقیق شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان

چکیده :
یکی از مهمترین مسائل روز در سازه ها بحثپایداري آنها در طول مدت بهره برداري می باشد که اهمیت این موضوع
در سازه هاي دریایی به دلیل عوامل مخرب دریا و هزینه ساخت و نگهداري بیشتر, بیشاز بیشمهم جلوه می
کند. استفاده ازشمعهاي بتنی پیشتنیده سانتریفوژ که بصورتپیشساخته تهیه می شوند از جمله روشهاي افزایش
طول عمر سازه هاي دریایی است که متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. درگذشته از این نوع
شمعها در کشور استفاده شده است لیکن تا مدتها بکارگیري آنها درکشور به دلایلی چند متوقف بوده استو
خوشبختانه هم اکنون مجددا مورد توجه قرارگرفته است.
برخی از مزایاي این نوع شمعها عبارت است از:
تحت اثریکفرایند دوران شکل می گیرد طی فرایند مذکور نسبت آب به سیمان کاهشیافته PHC الف) شمع هاي
و به همین دلیل مقاومت بتن بالا می رود.
قابلیت نصب در زمان کوتاه را دارا می باشد وبعد از اینکه از دستگاه بخار تحت فرایند عمل PHC ب) شمع هاي
آوري خارج شدند.
۷۷۰ (kg/cm پ)مقاومت بالاي بتن تاحدود( ۳
ج) مقاومت انعطاف پذیر
د) مقاومتپیچشی مناسبتحت اثر عملیات کوش
و……
مادر این مقاله برآنیم بابررسی نحوه ساخت و مزایاي این نوع شمعها دریچه اي نو در بکارگیري آنها بگشاییم.
کلمات کلیدي: شمع- پیشتنیده- سانتریفوژ- سازه هاي دریایی
مقدمه:
شمع عضو سازه اي چوبی ، بتنی ویا فولادي است که براي انتقال بارهاي سطحی به ترازهاي پایین تر توده خاك مورد
استفاده قرار می گیرد.شمعها به صورت گسترده در سازه هاي مختلف کاربري دارند و در سازه هاي دریایی نیز نقش
آنها بسیار تعیین کننده است.

می گیرند.این در حالتی است که شمع کوبیده شده به طور ویژه تحت تاثیر بارهاي قائم (و کمانش)و همین طور
بارهاي جانبی قرار دارد.
با توجه به اینکه شمعها درسازه هاي دریایی در تماس مستقیم با آب دریا هستند و وجود مواد زیان آور بالاخص یون
کلردر آن همواره باعث کاهش دوام و پایداري سازه ها می شود.طراحان همواره سعی بر این دارند که به طرق مختلف
مثل افزایش ضخامت طراحی شمعهاي فولادي جهت پیش بینی پوسیدگی آن در طول دوران بهره برداري و یا استفاده
از رنگها و ضد زنگهاي مختلف مانع از پایین آمدن ضریب اطمینان سازه در دوران بهره برداري شوند.
یکی از راههاي افزایش دوام بتن در شمعهاي بتنی پیش ساخته کاهش نفوذ پذیري آن است.ازجمله راههاي کاهش
نفوذ پذیري عبارت است از:
-استفاده از سیمان کافی
-کاهش مناسب نسبت آب به سیمان
– استفاده از روشهاي مناسب کیورینگ
-اطمینان کامل از فشردگی بتن
در صورتیکه بتوان به صورت مناسب مقدار آب موجود در بتن را کاهش داد و با استفاده از تجهیزات کافی، شمع بتنی
با کیفیت بالا و با ضریب اطمینان کارخانه اي ساخت این امکان وجود دارد که طول عمر و دوام شمع افزایش یابد.
یکی از راههاي افزایش (PRETENSIONED SPUN CONCRETE PILES) PHC استفاده از شمعهاي
دوام در شمعها است .این شمعها با توجه به دیگر ویژه گی هاي خاص آنها می توانند از لحاظ اقتصادي بسیار سودمند
باشند که در بخشهاي بعدي بصورت مبسوط بحث خواهد شد.
بیش از ۴۵ سال است که درپروژه هاي مختلف در ژاپن مورد استفاده قرار می گیرد و از سال ۱۹۷۵ PHC شمعهاي
میلادي وارد کشور مالزي شده است.
در حال حاضر در کشور ما کارخانه تولید این نوع شمعها (با مشخصات مورد نیاز اغلب سازه هاي دریایی)وجود ندارد
.یکی کشورهاي صادر کننده این نوع شمعها کشور مالزي است که امکان حمل شمعهاي مذکورتوسط کشتی به
کشورهاي مختلف منجمله ایران وجود دارد.
این شمعها درگذشته درکشور ما در ساخت بندر امام خمنی مورد استفاده قرار گرفته اند.
: PHC شاخص هاي ویژه شمعهاي
تحت اثر یک فرایند دورانی قرارمی گیرند که باعث متراکم شدن بتن میگردد و طی فرایند PHC الف- شمعهاي
مذکور نسبت آب به سیمان کاهش یافته و به همین دلیل مقاومت بتن بالا میرود
ب- مقاومت بالا در برابر خوردگی بخصوص در شرایط دریایی
قابلیت نصب در زمان کوتاه را دارا می باشند بعد از اینکه از دستگاه بخار تحت فرایند عمل آوري PHC پ- شمعهاي
خارج شدند
ج- مقامت بالاي بتن تا حدود ۷۷۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع
د- مقاومت انعطاف پذیري بالا
ه – مقاومت پیچشی مناسب تحت اثر عملیات کوبش
ز- طول بزرگتر تا ۴۶ متر در هر قطعه
ح- جاگذاري سریع و باصرفه
ط- وزن واحد پایین با هزینه پایین
ي-کیفیت ثابت تحت شرایط کارخانه

تحقیق شمع کوبی و عایق کاری در ساختمان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید