گزارش کار آموزی عمران ساختمان

گزارش کار آموزی عمران ساختمان

) انبوه شكل به تجاري و مسكوني مجتمعهاي ساخت
رشد به توجه با امروز دنياي در ( سازي انبوه
گوناگون نيازهاي افزايش و جمعيت افزون روز
. .. و بكار اشتغال مسكن، تهيه پيرامون جامعه
آن درآنار و شده نيازها اين به بخشيدن تحقق موجب
ا ر عملي و علمي دستاوردهاي آخرين اجراي امكان
. آورد مي فراهم واحد مجموعهي يك در

نيازهاي به پاسخگويي آنار در سازي انبوه
از را شهر چهره است توانسته جامعه، روزمره
بسوي را آن و آرده خارج فرسوده و قديمي بافت
اينكه است معلوم آنچه . دهد سوق مدرن دنياي
روز به روز جامعه در سازي انبوه به نياز
افزون روز گسترش شاهد آينده در و يافته افزايش
مسائل به توجه عدم است بديهي . بود خواهيم آن
و اجرا در تاسيساتي و محاسباتي معماري، تئوري
زودي به آه داشت خواهد پي در را اشكالاتي ساخت
در بايد آه شد، خواهد منتهي ساختمان تعمير به
آنيم ظت محاف تعمير وسيله به را ساختمان وقت اسرع
را ساختمان مفيد عمر تعمير، اصولي اجراي ضمن و
در اشتباه مواقع، بعضي در آه چرا . بخشيم تداوم
ناپذيري جبران جاني و مالي خسارات ساختمان تعمير
. داشت خواهد بر در

هايي شرآت جملهي از آذربايجان شمالغرب بهداري شرآت
در را عمراني عظيم هاي طرح است توانسته آه است
به گزارش اين در . برساند انجام به تبريز شهر سطح
پروژه در شرآت اين هاي فعاليت از اي گوشه بيان
گلي ائل ) تبريز شهر در واقع شهران مسكوني مجتمع
سازه اين آه است شده پرداخته ( گلشهر آارگاه
حال در ساختماني نوين سيستمهاي با طبقه ۲۴ بتني
. باشد مي اجرا
آارآموزي گزارشكار

۶
در اطلاعاتي شده سعي آارآموزي گزارش اين در
داده آﻧﻬا اجراي روش و بتنی ساختماﻧﻬای مورد
. شود

آلي حالت شده ارائه الب مط شده، سعي همينطور و
در گرفته انجام فعاليتهاي به منحصراً و داشته
. نگردد محدود ( آارگاه ) اجرايي سايت

،( استادراهنما ) اجلالي دآتر آقايان از پايان در
آه عزيزاني تمامي و عی طلو مهندس ، عابدي مهندس
اند، آرده ياري گزارش اين تهيه در مرا نحوي به
. دارم را قدرداني و تشكر آمال

 

گزارش کار آموزی عمران ساختمان

۶۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید