طرح تولید سيستم هاي هوشمند توزيع برق (كنتورهاي هوشمند)

طرح تولید سيستم هاي هوشمند توزيع برق (كنتورهاي هوشمند)

طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد كنتورهاي هوشمند است. كه
با توجه الزامات تغيير سيستم توزيع برق در ايران و ب رنامه هاي آتي وزارت نيرو در جهت تغيير
كنتورهاي مكانيكي فعلي به كنتورهاي ديجيتال نياز به آن احساس م ي شود. استفاده از تكنولوژي
كنتورهاي هوشمند، در سطح جهان گسترش روزافزون داشته و به دليل مزاياي مختلف براي بخش
حساس انرژي و فشارهاي بين المللي براي محيط زيست ا ستفاده از آن، دير يا زود اجتناب ناپذير
است. نتايج بررس ي هاي مقدماتي نشان م ي دهد كه با احتساب هزينه هاي توليد و تخمين اندازه بازار
هدف، و با توجه به فقدان توليد كافي در ايران پيش بيني مي گردد با سرمايه گذاري اوليه حدود مبلغ
۴۸۵۰۰ ميليون ريال در دوره توسعه، طرح سودآوري داشته و مي تواند بخشي از نيازداخلي را
برآورده سازد.
لازم به ذكر است كه تمامي محاسبات انجام گرفته در مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر پايه
داده هاي ثانويه و موجود بوده كه سودآوري آن نيز با توجه به مزاياي اقتصادي و جلوگيري از
اتلاف انرژي و نياز و زارت نيرو به آن مورد تاييد است . اما براي بررسي جامع و كامل، مطالعه
دقيق نتايج سرمايه گذاري، انجام مطالعات مشروح امكان سنجي بر پايه داده هاي اوليه و براي
بررسي دقيق برنامه هاي وزارت نيرو و برآورد دقيق مشتركين پيشنهاد مي شود.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي
لوازم و قطعات الكتريكي و الكترونيكي
(سيستم هاي هوشمند توزيع برق-كنتورهاي هوشمند) ۲
۲٫ هدف
هدف از اين طرح مطالعات مقدماتي امكان سنجي براي احداث كارخانه توليد كنتورهاي هوشمند
مي باشد. مطالعات امكان سنجي مقدماتي بر اساس ( Automatic Meter Reading=AMR)
داده هاي ثانويه و با امكان خطاي ۲۰ درصد برآورد مي گردد . با توجه به اهميت سيستم هاي توزيع
برق در جهت ساماندهي م يزان و هزينه هاي مصرف انرژي الكتريكي در زمان هاي مختلف و
برنامه ريزي براي تبديل كنتورهاي فعلي به كنتورهاي هوشمند توسط سازمان هاي مربوطه و حجم
بالاي تقاضا براي اين محصول در صورت اجراي برنامه ها، بررسي امكان سنجي ايجاد و احداث
اين كارخانه اهميت فراوان دارد.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي
لوازم و قطعات الكتريكي و الكترونيكي
(سيستم هاي هوشمند توزيع برق-كنتورهاي هوشمند) ۳
۳٫ ضرورت و اهميت
يكي از الزامات سيستم توزيع برق، وجود بك دستگاه اندازه گيري در محل مصرف، جهت تعيين
ميزان انرژي مصرف شده مي باشد . سيستم فعلي در ايران از نوع كنتورهاي مكانيكي
است، كه براي كليه مصرف كننده ها (مشتركين، اعم از مسكوني (Mechanical Energy Meter)
و تجاري و صنعت ي ) مورد استفاده قرار مي گيرد . اين كنتورها، تنها ميزان مصرف انرژي الكتريكي
را به صورت تجمعي اندازه گيري كرده و در فواصل معين توسط مامورين اداره برق، قرائت شده و
براساس آن قبض مربوطه صادر مي شود . در اين كنتورها هيچگونه پارامتر ديگري، نظ ير مقدار
مصرف در زمانهاي مختلف اندازه گيري نمي شود . البته اخيراً بدليل عدم وجود ظرفيت توليدي لازم
در زمينه كنتورهاي مكانيكي، براي برخي مشتركين جديد در مواردي معدود، از كنتورها ي ديجيتال
استفاده شده است.
وسيله اي است كه ساختار آن كاملاً الكترونيكي بوده (Digital Energy Meter) كنتور ديجيتال
وبه وسيله آن ميتوان تعرفه هاي متفاوتي را براي مصرف در زمان هاي مختلف اعمال نمود . اين
تعرفه ها به صورت برنامه هاي نرم افزاري درون كنتور تعبيه مي گردند.
با توجه به اينكه كنتورهاي ديجيتال ميزان مصرف انرژي را به صورت الكترونيك ي اندازه گيري و
محاسبه مي نمايند و با در نظر گرفتن سيستمهاي گوناگون انتقال اطلاعات، مي توان اطلاعات
اندازه گيري شده توسط كنتور ديجيتال را به صورت سيگنالهاي الكترونيكي به يك مكان خاص
جهت ارزيابي و كنترل و صدور صورت حساب مخابر ه نمود . با اين (processing center)
( Automatic Meter Reading = AMR) قابليت، تكنولوژي جديدي كه اهميت روزافزوني دارد
ناميده شده است .
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي
لوازم و قطعات الكتريكي و الكترونيكي
(سيستم هاي هوشمند توزيع برق-كنتورهاي هوشمند) ۴
۴٫ معرفي محصول
در اين بخش صنعت كنتورهاي هوشمند معرفي و مزايا ي سرمايه گذاري در آن به اجمال مشخص
خواهد شد.
( AMR ) 1-4 .كنتورهاي هوشمند
با كد آيسيك ۳۳۱۲۱۶۱۰ و كد تعرفه ۹۰۲۸۹۰۴۰ به سيستمي AMR كنتورهاي هوشمند يا
را به (Meter) اطلاق مي شود كه عمل خواندن (دريافت) اطلاعات يك دستگاه اندازه گيري
صورت اتوماتيك فراهم مي سازد . در اين سيستم ميزان مصرف بوسيله يك كنتور
اندازه گيري شده و اطلاعات آن به صورت ( Electronic Meter ) الكترونيكي
(Data به (Non real time) – on line سيگنالهاي الكترونيكي به طور اتوماتيك – نه الزاما
يا دستگاه جمع آوري كننده اطلاعات ارسال شده و درنهايت به يك collector system)
فرستاده مي شود. بنابر اين، كنتور مورد استفاده در (Processing Center) مركز پردازش
تركيبي از يك كنتور ديجيتال بعلاوه يك بخش ارسال كننده اطلاعات ) AMR سيستم
باشد و Meter مي باشد . بخش ارسال كننده اطلاعات مي تواند جزئي از يك Transmitter )
اضافه گردد. Meter يا اينكه به صورت يك دستگاه جانبي به
وجود دارد AMR با قابليت ( Metering system ) انواع مخت لفي از سيستمهاي اندازه گيري
به Meter مي باشد در اين حالت (Half Hourly Meter) يا HH Meter كه معمولترين آنها يك
(The Half Hourly Data يك شبكه ارتباطي متصل مي شود و جمع آوري كننده اطلاعات
دسترسي يافته و Meter نيم ساعت به نيم ساعت از طريق شبكه به C ollector = HH DC)
را جهت پردازش دريافت مي كند. Meter اطلاعات
امروزه انواع كنتورهاي هوشمند براي اندازه گيري مصرف آب و گاز نيز و در كشورهاي
پيشرفته مورد استفاده قرار گرفته است.
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي
لوازم و قطعات الكتريكي و الكترونيكي
(سيستم هاي هوشمند توزيع برق-كنتورهاي هوشمند) ۵
AMR 2-4 . روشهاي ارسال اطلاعات درسيستم
وجود دارد، ليكن سه مورد زير از بقيه AMR ابزار ارتباطي بسياري جهت سيستمهاي
متداولتر مي باشد:
( Pak net ) • انتقال اطلاعات بر پايه سيستمهاي راديويي
( Modem ) • انتقال اطلاعات بر اساس مودم و خط تلفن
( power line carrier = PLC ) • انتقال اطلاعات بوسيله كابلهاي برق
( Pak net ) 1-2-4 . انتقال اطلاعات بوسيله سيستمهاي راديوئي
در روش انتقال اطلاعات بوسيله سيستمهاي راديوئي، مقدار مصرف اندازه گيري شده
به صورت سيگنالهاي الكترونيكي درآمده و سپس سوار بر يك موج حامل ) Meter توسط
به صورت امواج الكترومغناطيس منتشر مي گردد و سپس بوسيله يك Carrier wave)
در يك ايستگاه مركزي دريافت مي گردند . اطلاعات دريافت شده، بوسيله سيستم receiver
رمزگشايي شده و جهت پردازش مورد استفاده قرار مي گيرد . استقرار چنين Decoder
سيستمي مستلزم طراحي و ساخت كليه تجهيزات و تمهيدا ت لازم جهت ارسال و دريافت
اطلاعات به صورت امواج الكترومغناطيس است، طوري كه كوچكترين خدشه اي به اطلاعات
وارد نشود، كه راه اندازي چنين سيستمي به هزينه هاي فراوان نياز دارد.
( Modem ) 2-2-4 . ارسال اطلاعات از طريق مودم و خط تلفن
در روش ارسال اطلاعات از طريق مو دم و خط تلفن، مقدار مصرف اندازه گيري شده توسط
از طريق مودم و خط تلفن به يك ايستگاه مركزي ارسال مي شود . از ايرادات وارده Meter
به اين سيستم محدوديت بكارگيري در مكان هاي فاقد خط تلفن است و همچنين مشكلات
مخابراتي كه به صورت مستقيم بر انتقال اطلاعات تاثير گذار مي باشد .
( power line carrier = PLC ) 3-2-4 . انتقال اطلاعات بوسيله كابلهاي برق
مقدار مصرف اندازه گيري شده ،(P LC) در روش ارسال اطلاعات از طريق كابلهاي برق
(C oncentrator) از طريق خطوط انتقال برق به يك ايستگاه مركزي Meter توسط
فرستاده مي شود .
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي
صنعتي ايران
صفحه از ۲۴
امكان سنجي مقدماتي
لوازم و قطعات الكتريكي و

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید