طرح توجيهي پرورش بره پرواري به ظرفيت ۷۵۰ راس در هر دوره

طرح توجيهي پرورش بره پرواري
به ظرفيت
۷۵۰ راس در هر دوره

خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش بره پرواري
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۷۵۰ راس
نوع توليدات: پرورش بره پرواري
تعداد شاغلين: ۱۲ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۱۶۰۸٫۲۶ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۱۴۷۰٫۲۸ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۱۳۷٫۹۹ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۱۸۴۱ ميليون ريال
سود ويژه: ۴۰۷٫۴۶ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۳٫۵ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۲۸٫۶ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:

مقدمه :
نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و بخشي از نياز غذايي
وي را تامين نمايند، گرچه در سالهاي اخير جايگزينهايي براي گوشت قرمز معرفي شده وليكن طعم ومزة گوشت
كماكان اين محصول را بدون رقيب نگهداشته است. با عنايت به اينكه جمعيت دامي يك كشور سرمايه ملي
محسوب مي گردد تداوم توليد و استفاده صحيح از فراورده هاي آن حياتي مي باشد. بنا بر اين توليد گوشت قرمز
بايد چنان باشد كه علاوه بر امكان تداوم توليد، صيانت از جمعيت دامي كشور را بعنوان يك سرماية ملي و
استفادة بهينه از فرآورده هاي آن را ميسر سازد.
افزايش جمعيت كشور در سالهاي اخير و به تبع آن افزايش مصرف فرآورده هاي غذايي موجب شده است كه
روشهاي سنتي استحصال مواد غذايي اعم از كشاورزي و دامداري كارآيي خود را از دست بدهند. از سوي
ديگر با توجه به نياز حياتي انسان به پروتئين وهمچنين سياستهاي دولت جمهوري اسلامي مبني بر
لزوم خودكفايي و عدم وابستگي به بيگانگان در تامين مواد غذايي اساسي مورد نياز شهروندان،درگام نخست و
دستيابي به بازار هاي خارجي منطقه اي و فرا منطقه اي، در گام بعدي، بكارگيري روشهاي علمي نوين
اهميت روزافزوني يافته است.
طرحهاي دامپروري خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي و نيمه صنعتي
موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي فراورده هاي دامي را فراهم مي آورد. با اجراي اين گونه طرحها علاوه
بر تامين پروتئين دامي جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و منطقه
اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي سرمايه
گذار در پي خواهد داشت. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت ميباشد كه در قالب تعاوني هاي بانوان به مرحله
اجرا درآيد.

طرح توجيهي پرورش بره پرواري
به ظرفيت
۷۵۰ راس در هر دوره

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید