طرح توجيهي آماده سازی و بسته بندی پسته

طرح توجيهي آماده سازی و بسته بندی پسته

خلاصه طرح :
موضوع طرح : آماده سازي و بسته بندي پسته
نوع توليدات وظرفيت : پسته تر ۴۶۰ تن در سال
تعداد شاغلين : ۱۳
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : ۶۰۰۰
سرمايه گذاري ثابت : ۴۸۰۰
سرمايه در گردش : ۹۰۰
در آمد ساليانه: ۸۷۴۰
سود ويژه : ۱۴۹۰
دوره بازگشت سرمايه : ۳۹ ماه
نرخ باز دهي سرمايه : ۳۱%
۲
مقدمه :
محصول عبارت است از توليد مغز سبز،نمونه بندي پسته و پسته خندان شده از آنجا كه يكي از
بالاترين رقم صادرات محصولات كشاورزي كشور پسته مي باشد و متاسفانه بيش از ۹۵ درصد به
صورت سنتي ضبط مي گردد ، حال انكه اگر به صوزت مكا نيزه ضبط گردد تمامي آلودگي ها بر
طرف و در بازار فروش تاثير بسزائي دارد از طرف ديگر با توجه به اينكه محل اجرا ي طرح منطق
توليد پسته مي باشد از سوي ديگر كمبود ترمينالهاي ضبط پسته باعث گرديده است سالينه رقم
يالائي از پسته كشور با كيفيت پائين و فقط به بازار داخلي اختصاص داده مي شود و مسئله ديگر تر
مينالهاي ضبط موجود اكثرا اختصاصي بوده وكار خدماتي انجام نمي دهند لذا راه اندازي طرح
مذكور و طرحهاي متشابه كمك بزرگي به امر صادرات پسته خواهند نمود.
۳
روش توليد:
پسته معمولا به روش ضبط وبسته بندي مي شود : ۱- روش سنتي ۲- روش مكانيزه
از آنجا كه پسته سريع الفساد بوده وخيلي زود دچار آفت ميشود امروزه روش سنتي مترود
گرديده است .لذا بيشتر به صورت مكانيزه بسته بندي مي شود و روش كار بصورت زير مي باشد .
در مرحله اول پسته تازه پس از جمع آوري بوسيله دستگاه پسته پوست كن پوست گيري شده
وسپس جهت گرفتن آشغال آن وارد دستگاه اشغال گيري شده ودر مرحله بعد جهت پوك گيري به
دستگاه پوك گير برده مي شود ، و سپس از پوكه گيري وارد شده و در نهايت پس از شستشو وترد
دستگاه خشك كن شده و ا ماده بسته بندي مي شود
نمودار بسته بندي پسته
پوست گيري
آشغال گيري
گو گيري
شستشو با آب
خشك كن
بسته بندي
۴
-۱ سرمايه گذاري

طرح توجيهي آماده سازی و بسته بندی پسته

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید