طرح توجيهي بسته بندي عسل به ظرفيت ۲۴۰ تن در سال

طرح توجيهي بسته بندي عسل به ظرفيت ۲۴۰ تن در سال

خلاصه طرح:
موضوع طرح: بسته بندي عسل
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنايع و معادن
ظرفيت اسمي توليدات: ۲۴۰ تن
نوع توليدات: بسته بندي عسل
تعداد شاغلين: ۱۳ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۲۸۵۴٫۵۳ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۲۱۴۰٫۹۸ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۷۱۳٫۵۵ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۵۸۵۹ ميليون ريال
سود ويژه: ۵۳۶٫۱۱ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۳٫۹ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۲۵٫۷ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
۲
مقدمه :
عسل تركيبي طبيعي مملو از قندها است . تمامي اين قندها ساده اند و در عسل فيبري وجود ندارد. دوتركيب مهم
و فراوان عسل فروكتوز و گلوكز اند و آب سومين تركيب فراوان عسل است.
غير از قندها مواد ديگري چون اسيدها ، موادمعدني و پروتئين نيز در عسل يافت ميشود. چون فروكتوز در عسل
فراوان است شيريني آن از شكر بيشتراست كه تا ۱٫۵ برابر شيرينتر هم ميشود.
اهميت قندها در عسل :
قند در عسل برويژگي طبيعي عسل اثرميگذارد پس :
رطوبت عسل ، طول عمر عسل،انرژيزايي عسل ،مزه ،بلوري شدن عسل،رنگ و واكنش رنگ گيري عسل در اثر
حرارت تحت تاثير قندهاي عسلند.اگر مقدار فروكتوز عسل را بر مقدار گلوكز موجود در عسل تقسيم كنيم عددي
به دست مي آيد كه از آن ميتوان به عنوان شاخصي براي تمايل عسل به بلورزدن استفاده كرد.همچنين نسبت
مقدار گلوكز به مقدار آب در عسل هم براي اين منظور به كار ميرود. مقدار اين شاخص آخري بايد از ۱٫۷ كمتر
باشدواگر از ۲٫۱ بيشتر شد عسل سريعا بلور ميزند. هر گرم عسل ۳٫۶۸ كالري انرژي دارد.
رنگ عسل :
رنگ عسل را در ۷ طبقه تقسيم بندي ميكنند :
-۱ روشن همانند آب
-۲ بيش از حد روشن
-۳ روشن
-۴ كهربايي بسيار روشن
-۵ كهربايي روشن
-۶ كهربايي
-۷ كهربايي تيره
براي اندازه گيري رنگ عسل روشهاي اختصاصي وجود دارد.رنگ عسل ملاكي از كيفيت عسل نيست ولي براي
سليقه مصرف كننده عامل مهمي است.اگر حرارت وگذشت زمان رنگ عسل را عوض نكرده باشد ميتوان ازروي
رنگ عسل منبع گل تغذيه زنبور را شناسايي كرد. بعد از كريستاله شدن رنگ عسل روشنتر ميشود.عسل به عنوان
يك عامل رنگ در صنايع غذايي به كار برده ميشود واكنش قهواي شدن
) عسل بسيار قوي است.   (
۳
ارتباط

طرح توجيهي بسته بندي عسل به ظرفيت ۲۴۰ تن در سال

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید