گزارش كارآموزي تغذيه دام

گزارش كارآموزي تغذيه دام

گزارش كار : تغذيه دام

موضوع : بدست آوردن درجه رطوبت سويا

ابتدا مقداري از نمونه را وزن مي كنيم پس آن را خوب با هاون نرم مي كنيم پس اين نمونه را درحرارت بالا قرار مي دهيم. تا نمونه خشك شود. پس اين نمونه را در حرارت بالا قرار مي دهيم. تا نمونه خشك شود. پس اين نمونه را در دستگاه اون قرار داد. و پس از چند ساعت نمونه را دو بار وزن مي كنيم تا مقدار رطوبت نمونه بدست آيد.

ابتدا مقداري از نمونه را وزن مي كنيم پس آن را خوب با هاون نرم مي كنيم.پس اين نمونه را درحرارت بالا شعله قرار مي دهيم تارطوبت نمونه تبحير شود و سپس اين نمونه را در دستگاه اُون قرار مي دهيم تا رطوبت آن خوب از بين برد بعد از گذشت چند ساعت نمونه اي كه داخل دستگاه اًون را بيرون مي آوريم و آن را وزن مي كنيم. پس اين عدد بدست آمد. را با اعدادي كه اول وزن كرده ايم.در فرمول زير قرار مي دهيم تا درصد رطوبت زير بدست آيد.

 

در ضمن اين روش جزء تجزيه تقريبي مي باشد و غالباٌ درصدي خطا نيز ممكن است وجود داشته باشد. ميزان رطوبت به صورت كاهش وزن ناشي از خشك نمودن يك مقدارمشخص از خوراك در دماي ۱۰۰ درجه سانتيگراد به يك وزن ثابت تعيين مي گردد. اين روش براي بيشتر خوراكها مفيد بوده اما در برخي موارد مانند مواد سيلويي ممكن است اتلاف قابل توجه اي در موارد فرار رخ مي دهد.

موضوع: بدست آوردن ميزان خاكستر

ميزان خاكستر توسط سوزان وزن مشخص از خوراك در دماي ۵۵۰ درجه سانتي گراد تا زماني كه تمام كربن آن خارج گردد تعيين مي شود. بخش باقيمانده خاكستر بوده و فرض مي شود كه نشان دهنده اجزاءمعدني خوراك است. با وجود اين ممكن است خاكستر حاوي موادي با منشا آبي مانند گوگرد و فسفر حاصل  از پروئيتن باشد و همچنين مقداري از مواد فرار در قالب سديم. كلر پتاسيم،فسفر. گوگرد طي سوزاندن از دست خواهند رفت.

– ميزان خاكستر نشان دهنده مواد معدني موجود در خوارك نسبت به ۲ علت است:

۱- بدليل اين است كه ممكن است مقداري از مواد آلي در تركيب باقي بماند

۲- ممكن است مقداري از مواد فرار طي عمل سوزاندن از بين خواهد رفت.

ابتدا مقداري از نمونه مثل سويا را خوب نرم مي كنيم پس آن را در دستگاه قرار مي دهيم.

۱۵گرم وزن خشك شده     ۱۴/۱۵گرم وزنظرف          ۶۹/۱۷گرم ۶۹/۱۷

موضوع :ميزان درصدپروتئين

ميزان پروئتين خام از روي ميزان ازت خوراك محاسبه مي گردد.براي بدست آوردن ميزان پروتيئن بايد به مرحله را انجام داد.

۲۰كاتانيرور ۷/۰ گرم = نمونه وزن شده   ۸گرم= اسيد سولفوريك cc

مرحله هضم:در اين مرحله خوراك توسط اسيد سولفوريك هضم مي شود كه در نتيجه آن تمام ازت موجود بجز بخشي كه به شكل نيترات و نيتريت است به آمونياك تبديل مي شود آمونياك توسط افزودن هيدروكسيد سيديم به ماده هضم شده آزاد مي گردد.

نمونه كه درست كرديم در رون بالن مي ريزيم و خوب آن را به هم مي زنيم. پس اين بالن را روي شعله قرار مي دهيم تادي اكسيد كربن  و گاز و ….. از محيط خارج گردد

گزارش كارآموزي تغذيه دام

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید