طرح کارآفرینی توليد نودل

طرح کارآفرینی توليد نودل

چكيده :
هدف از انجام اين بررسي , مطالعه و امكان سنجي احداث واحد توليد نودل است . در اين بررسي
بازار فروش , واردات و صادرات , واحدهاي فعال و در دست احداث , منابع تأمين مواد اوليه و كليه
ماشين آلات و ساير امكانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده است .
طبق بررسي انجام شده احداث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود ۷۲۳۸ ميليون ريال و
سرمايه درگردش مورد نياز برابر ۶۸۹ ميليون ريال و كل هزينه هاي توليدي سالانه برابر ۴۶۶۷
ميليون ريال است . سرمايه گذاري طرح ظرف مدت سه سال برگشت مي يابد . ليكن برآوردهاي
اقتصادي به شدت تابع قيمت مواد اوليه ميباشد و توانايي رقابت با شركتهاي ديگر نيز بسيار حائز
اهميت است .
احداث واحد در تمام استانها به علت جديد بودن محصول قابل توجيه ميباشد ولي هر چه نزديكتر
به بازارهاي مصرف ( شهرهاي بزرگ ) باشد از مزيت بهتري برخوردار ميباشد
۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ۱
۱ – مشخصات محصول :………………………………………………………………………… ٦
-۱-۱ مشخصات كلي محصول…………………………………………………………………. ٦
-۲-۱ شماره تعرفه گمركي……………………………………………………………………. ٨
-۳-۱ شرايط واردات و صادرات ………………………………………………………………… ٨
-۴-۱ استانداردهاي ملي و جهاني…………………………………………………………… ٩
-۵-۱ قيمت توليد داخلي و جهاني محصول…………………………………………………… ٩
-۶-۱ موارد مصرف و كاربرد:………………………………………………………………… ١٠
-۷-۱ كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………. ١٠
-۸-۱ اهميت استراتژيك كالا در دنياي امروز…………………………………………………. ١٠
-۹-۱ كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول……………………………………. ١١
-۲ وضعيت عرضه و تقاضا :……………………………………………………………………. ١٦
-۱-۲ بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه و در دست اجرا و روند
توليد از آغاز برنامه سوم تا كنون………………………………………………………………. ١٦
١٦ …………………… -۲-۲ بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ۸۵
-۳-۲ بررسي روند مصرف از آغاز برنامه…………………………………………………….. ١٧
-۴-۲ بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امكان توسعه آن…………………… ٢٥
-۵-۲ بررسي نياز به محصول يا اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم………………………… ٢٧
-۴ بررسي وتعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت……………. ٣٤
۱-۴ زمين طرح………………………………………………………………………………. ٣٤
۲-۴ محوطه سازي…………………………………………………………………………… ٣٥
-۳-۴ ساختمان……………………………………………………………………………… ٣٥
-۴-۴ ماشين آلات…………………………………………………………………………… ٣٦
-۵-۴ تأسيسات………………………………………………………………………………. ٣٦
-۶-۴ وسائط نقليه……………………………………………………………………………. ٣٧
-۷-۴ تجهيزات و وسائل اداري……………………………………………………………….. ٣٧
-۸-۴ هزينه ابزار و تجهيزات كارگاهي……………………………………………………….. ٣٧
-۹-۴ هزينه ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي……………………………………………………. ٣٨
-۱۰-۴ هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده…………………………………………………….. ٣٨
۵
-۱۱-۴ هزينه هاي قبل از بهره برداري………………………………………………………….. ٣٩
-۱۲-۴ سرمايه درگردش……………………………………………………………………….. ٤٠
-۱۳-۴ برآورد حقوق و دستمزد……………………………………………………………….. ٤١
-۱۴-۴ برآورد آب, برق , سوخت و ارتباطات:…………………………………………………. ٤٢
-۱۵-۴ هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاك:……………………………………………….. ٤٢
-۱۶-۴ هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد……………………………………………… ٤٣
-۱۷-۴ هزينه هاي توزيع و فروش :……………………………………………………………. ٤٣
-۱۸-۴ جدول هزينه هاي ثابت و متغيير توليد………………………………………………….. ٤٣
-۵ ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه :……………………………………………………. ٤٣
-۶ پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح :……………………………………………………. ٤٤
-۷ وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشغال…………………………………………………… ٤٩
-۸ بررسي و تعيين ميزان آب , برق , سوخت , امكانات مخابراتي و ارتباطي و چگونگي امكان تأمين آنها
در منطقه مناسب براي اجراي طرح :…………………………………………………………….. ٥٠
-۹ تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد :………….. ٥٢
۶
نودل
۱ – مشخصات محصول :
-۱-۱ مشخصات كلي محصول
نام محصول نودل (نوعي ماكاروني آماده طبخ)ميباشد كه با كد آيسيك ۱۵۴۹۲۳۳۱ در اداره
صنايع و معادن قابل شناسايي ميباشد كه مشخصات و ويژگي هاي آن در زير شرح داده شده است.
با پايه غلات (گندم) ميباشد كه كليه خواص گندم را ( fast food) اين محصول نوعي غذاي آماده
داراست طي آزمايشاتي مشخص شده است كه نشاسته ماكاروني ۲ برابر نان و ۳ برابر برنج است و
باعث ترشح هورمون سروتنين كه كنترل كننده احساسات در بدن است , مي شود.اين محصول
آماده مصرف ميباشد كه ميتواند توسط كليه خانوار ها بخصوص افرادي كه زمان كمتري براي تهيه
و طبخ غذا دارند مورد مصرف قرار گيرد.
اين محصول بسيار سالم و بهداشتي است و از ارد گندم تهيه ميشود .
۷

طرح کارآفرینی توليد نودل

۷۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید