اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي

اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي

هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين روش  براي اندازه گيري زيرالنون در خوراك دام ( به ويژه  ذرت ) مي باشد.

يادآوري – اگر چه نقاط فلورسانسي كه سورگام۲ ايجاد مي كند مشابه با زيرالنون است ولي هنوز  از اين روش براي اندازه گيري زيرالنون در خوراك دام استفاده مي شود، زيرا مقادير۳ پس از ظهور كروماتوگرام در جهت دوم متفاوت هستند. اين نقاط فلورسانس سورگام با روش هاي تاييدي مشخص شده در اين استاندارد خاص ظاهر نمي شوند.

 

۲    دامنه كاربرد

حد تعيين مقدار۴ برابر ۵۰ ميكروگرم بر كيلوگرم مي باشد.

 

۳    مراجع الزامي

مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود. در مورد مراجع داراي تاريخ چاپ و/ يا تجديدنظر، اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد ، امكان كاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديدنظر، آخرين چاپ و/ يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است:

۳-۱   استاندارد ملي ايران ۳۰۲۱ : سال ۱۳۷۴ خوراك دام-آماده سازي نمونه آزمايشگاهي.

۳-۲  استاندارد ملي ايران ۲۷۰۷ : سال ۱۳۸۱ آفلاتوكسين هاي گروه M,G,B- روش آزمون-تعيين غلظت و درجه خلوص به روش اسپكتروفتومتري.

۳-۳  استاندارد ملي ايران ۵۹۲۵ : سال۱۳۸۰ خوراك انسان- دام -بيشينه رواداري مايكوتوكسين ها.

۳-۴   ISO 5725-1,2 :1994 Accuracy ( trueness and precision ) of measurement methods and results.

۳-۵   ISO 6497: 2002 Animal feeding stuffs- Sampling

۴    اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطلاحات و/ يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي رود:

۴-۱           زيرالنون

سمي است كه عمدتا توسط گونه هايي از قارچ فوزاريوم۱ مانند: فوزاريوم گراميناروم۲ و فوزاريوم كالموروم۳ ،توليد مي گردد.

۴-۲    كروماتوگرافي لايه نازك

كروماتوگرافي روشي براي جداسازي اجزاي يك مخلوط مي باشد. در اين روش كروماتوگرافي، فاز ساكن شامل ذرات جاذب سيليكاژل، آلومينا و فلوريزيل است، كه روي يك صفحه نازك پوشش داده شده است. فاز متحرك با عبور از فاز ساكن بر اساس خاصيت مويينگي موجب جداسازي اجزاي يك مخلوط مي گردد.

۴-۳    نمونه شاهد

به نمونه اي گفته مي شود، كه بدون آلودگي به زيرالنون بوده و تمامي مراحل اين آزمون را براي كسب اطمينان از عدم آلودگي، بر روي آن انجام شده باشد.

۴-۴           تخليص

به حذف چربي، پيگمان رنگي و يا مواد مداخله گر موجود در نمونه استخراج شده، گفته مي شود.

۴-۵   استخراج۱

به جداسازي سم از نمونه مورد آزمون از طريق انحلال سم در يك حلال و يا مخلوطي از حلال هاي مناسب، گفته مي شود.

۴-۶   صحت۲

به نزديكي يا توافق بين نتايج آزمون با ميزان واقعي كه در نمونه وجود دارد، گفته مي شود.

۴-۷   دقت۳

به نزديكي يا توافق بين نتايج آزمون هاي مستقل، كه تحت شرايط مقرر شده انجام شده باشد،     گفته مي شود.

تكرارپذيري۱ و تجديدپذيري۲، روش هايي براي تعيين دقت روش آزمون مي باشد.

۴-۸   تكرارپذيري ( r )

به نزديكي يا توافق بين نتايج حاصل از تجزيه مكرر يك نمونه به وسيله يك روش آزمون، تحت شرايط مشابه در زمان هاي نزديك به هم، گفته مي شود.

۴-۹   تجديدپذيري ( R )

به نزديكي يا توافق بين نتايج حاصل از تجزيه مكرر يك نمونه كه به وسيله يك روش آزمون،تحت شرايط مختلف مانند: آزمايش كننده، دستگاه و آزمايشگاه انجام شده باشد، گفته مي شود.

۴-۱۰   آماده سازي نمونه۳

به همه كارهايي گفته مي شود، كه پيش از انجام آزمون روي نمونه آزمايشگاهي صورت مي گيرد، مانند: آسياب كردن، مخلوط كردن، يكنواخت كردن، پخش كردن و … .

 

اندازه گيري زيرالنون به روش كروماتوگرافي

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید