تحقیقی درباره ی ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق و نوآور

تحقیقی دزباره ی ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور

درجهان صنعتي و فراصنعتي معاصر شتاب فزاينده تحولات به حدي است كه علوم ومعارف بشري تقريبا در هر ده سال دوبرابر مي شود. در رشته برق اين مدت حدود ۵ سال ،در رشته الكترونيك حدود ۳ سال و در رشته كامپيوتر حدود يك سال برآورد شده است .بدون ترديد با گذشت زمان اين روند با شتاب بيشتري تداوم خواهديافت .

جامعه جهاني امروز پيوسته دچار تحول و دستخوش دگرگوني است . براي زيستن درچنين محيط متغير و بي ثباتي ، مديريت خلاق ضرورت مي يابد. صاحبنظران يكي ازمهمترين و بارزترين ويژگيهاي عصر اطلاعاتي و نرم افزاري را كه ما هم اكنون در آن به سرمي بريم پيش بيني ناپذيري و عدم رويت روند امور و تحولات آينده مي دانند. در اين شرايط تنها خلاقيت و نوآوري مديران است كه مي تواند حتي از ابهام و عدم وضوح نيزفرصت بسازد و راه را به سوي قله هاي پيروزي بگشايد.

امروزه تقريبا تمام كشورهاي جهان درجهت افزايش بهره وري و بهبود وضعيت اقتصادي درپي خلاقيت و نوآوري هستند و يكي از دلايل عمده اهميت فزاينده خلاقيت و نوآوري ايجاد رقابت بين كشورهاي مختلف درحال توسعه است .

مديران مي توانند بر خلاقيت كاركنان تاثير بگذارند كه نتيجه آن مي تواند شركتي به واقع نوآور باشد كه در آن خلاقيت نه تنها به بقاء خود ادامه مي دهد بلكه درعمل رشد وبالندگي نيز دارد.

خلاقيت به عنوان يك نياز عالي بشري در تمام ابعاد زندگي او مطرح است و عبارت از تحولات دامنه دار و جهشي در فكر و انديشه انسان است .

تعريف خلاقيت

از خلاقيت “CREATIVITY” تعريف هاي زيادي شده است . برخي خلاقيت ونوآوري را با تغيير برابر دانسته و برخي با انطباق برابر گرفته اند و برخي هم خلاقيت ونوآوري را امري فراتر از تغيير و انطباق مي دانند. در اينجا برخي از تعاريف مهم راموردبررسي قرار مي دهيم :

خلاقيت يعني تلاش براي ايجاد يك تغيير هدفدار در توان اجتماعي يا اقتصادي سازمان ;

خلاقيت به كارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است ;

خلاقيت يعني توانايي پرورش يا به وجود آوردن يك انگاره يا انديشه جديد در بحث مديريت نظير به وجود آوردن يك محصول جديد است ;

خلاقيت عبارت است از طي كردن راهي تازه يا پيمودن يك راه طي شده قبلي به طرزي نوين .

الف – تعريف خلاقيت از ديدگاه روانشناسي :

خلاقيت يكي از جنبه هاي اصلي تفكر يا انديشيدن است . تفكر عبارت است ازفرايند بازآرايي يا تغيير اطلاعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت .

تفكر بر دونوع است : ۱ – تفكر همگرا; ۲ – تفكر واگرا

۱ – تفكر همگرا عبارت است از فرايند بازآرايي يا دوباره سازي اطلاعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت .

۲ – تفكر واگرا عبارت است از فرايند تركيب و نوآرايي اطلاعات و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت ، خلاقيت يعني تفكر واگرا.

براساس اين تعريف خلاقيت ارتباط مستقيمي با قوه تخيل يا توانايي تصويرسازي ذهني دارد اين توانايي عبارت است از فرايند تشكيل تصويرهايي از پديده هاي ادراك شده در ذهن و استمرار آن پس از غيبت آن پديده ها.

به طورخيلي ساده خلاقيت يعني فرايند توليد فكر و انديشه نو و به عبارتي خلاقيت يعني انديشه زايي .

ب – تعريف خلاقيت از ديدگاه اجتماعي

خلاقيت عبارت است از فرايند يافتن راههاي جديد براي انجام دادن بهتر كارها;

خلاقيت يعني توانايي ارائه راه حل جديد براي حل مسائل ;

خلاقيت يعني ارائه فكرها و طرحهاي نوين براي توليدات و خدمات جديد.

ج – تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني

خلاقيت يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بهبود و ارتقا كميت يا كيفيت فعاليتهاي سازمان “مثلا افزايش بهره وري ، افزايش توليدات يا خدمات ، كاهش هزينه ها، توليدات ياخدمات از روش بهتر، توليدات يا خدمات جديد و…”.

در دايره المعارف علوم اجتماعي از خلاقيت چنين تعاريفي ذكر شده است : “برخي آن را توانايي هستي بخشيدن به پديده اي جديد تعريف كرده اند وعده اي ديگر آن را نه به عنوان توانايي بلكه به عنوان فرايند روانشناختي با فرايندهايي كه ازطريق آنها محصولات جديد و ارزشمند خلق مي شوند، تعريف كرده اند.

به طوركلي براي ارائه تعريف دقيقي از خلاقيت بايد ابتدا جايگاه نوآوري را مشخص كرد.

نوآوري INNOVATION””

منظور از نوآوري خلاقيت متجلي شده و به مرحله عمل رسيده است ، به عبارت ديگرنوآوري يعني انديشه خلاق تحقق يافته ;

نوآوري همانا ارائه محصول ، فرايند وخدمات جديد به بازار است ;

نوآوري به كارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است .

بنابراين ارتباط بين خلاقيت و نوآوري را مي توان به صورتهاي زير ترسيم كرد:

خلاقيت همانند به وجودآوردن يك محصول جديد است اما نوآوري به چگونگي فرايند به عمل آوردن اين ايده جديد گفته مي شود.

خلاقيت بيشتر يك فعاليت فكر و ذهني است و نوآوري بيشتر جنبه عملي دارد ودرحقيقت محصول نهايي عمل ، خلاقيت است .

ويژگيهاي افراد خلاق

برخي اين تفكر نادرست را دارند كه خلاقيت در انحصار دانشمندان يا هنرمندان است . امروزه دانشمندان معتقدند خلاقيت و نوآوري مختص افراد خاصي نيست و تمام افراد مي توانند درجهت آن كوشش كنند و بيان مي دارند كه انسانها در هر سطح سازماني ودر هر رده شغلي قدرت خلاقيت ، تفكر و انديشه را دارند. برخي از مكاتب فكري هم معتقدند كه خلاقيت قابل آموزش و يادگيري است . روانشناسان سعي داشته اند تامشخصات افرادي كه داراي سطح بالايي از خلاقيت هستند مشخص كنند، “استيز”عوامل زير را براي افراد خلاق بيان داشته است :

۱ – سلامت رواني و ادراكي : توانايي ايجاد تعداد زيادي ايده به طور سريع ;

۲ – انعطاف پذيري ادراك : توانايي دست كشيدن از يك قاعده و چارچوب ذهني ;

۳ – ابتكار: توانايي در ايجاد و ارائه پيشنهادهاي جديد;

۴ – ترجيح دادن پيچيدگي نسبت به سادگي : توجه كردن و درنظرگرفتن چالشهاي جديدمسائل پيچيده ;

۵ – استقلال راي و داوري : متفاوت بودن از همكاران در ارائه نظرات و انديشه هاي نو.

عده اي ديگر ويژگيهاي افراد خلاق را به صورت زير دسته بندي مي كنند:

۱ – خصوصيات ذهني

– كنجكاوي

– دادن ايده هاي زياد درباره يك مساله

– ارائه ايده هاي غيرعادي

– توجه جدي به جزئيات

– دقت و حساسيت نسبت به محيط به خصوص به نكاتي كه درنظر ديگران عادي به شمارمي روند

– روحيه انتقادي

– علاقه وافر به آزمايش كردن و تجربه

– نگرش مثبت نسبت به نوآفريني

۲ – خصوصيات عاطفي

تحقیقی دزباره ی ويژگي هاي سازمان صنعتي خلاق ونوآور

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید