طرح تولید باند و گاز پزشکی 4500 تومان

طرح تولید باند و گاز پزشکی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید باند و گاز پزشکی شرح شماره صفحه -۱ معرفی محصول ۱ -۱-۱ نام و کد محصول ۱ -۱-۲ شماره تعرفه گمرکی ۵ -۱-۳ شرایط واردات ۵ – ۱-۴ بررسی و ارائه استاندارد ۶ -۱ [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF 4500 تومان

طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF

طرح کارآفرینی توليد پروفيل MDF مقدمه دنيايي كه پيش رو دار يم ،گستره ايست بر اي ظهور خلا قيت ها و نو آوري ها يي كه ج ز با همت متخصصان و كارشناسان تحقق نخواهد يافت.چنين د نيايي مستلزم بكار گ ي ري [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی توليد پارتيشن 4000 تومان

طرح کارآفرینی توليد پارتيشن

طرح کارآفرینی توليد پارتيشن مقدمه در دنياي امروز كه استفاده به ينه از فضا ها ي موجود در هر شركت و سازمان از اهم ي ت و ي ژه اي برخوردار است نقش پار تيشن بند ي و تقس يم بند ي فضا بر اساس نياز هاي [...]

مشاهده و خرید