طرح توجیهی پرواربندي گوساله ۱۰۰ راس

طرح توجیهی پرواربندي گوساله ۱۰۰ راس

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۱۰۰ راس
نوع توليدات:
تعداد شاغلين: ۱۳ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۱۵۱۵٫۲۰ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۱۳۱۱٫۷۶ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۲۰۳٫۴۵ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۲۲۳۲٫۰۰ ميليون ريال
سود ويژه: ۲۵۳٫۶۲ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۴٫۹ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۲۰٫۶ درصد
وزارت جهاد كشاورزي
پرواربندي گوساله
گوشت قرمز
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
۲
مقدمه:
نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و
بخشي از نياز غذايي وي را تامين نمايند، گرچه در سالهاي اخير جايگزينهايي براي گوشت قرمز
معرفي شده وليكن طعم ومزة گوشت كماكان اين محصول را بدون رقيب نگهداشته است. با عنايت
به اينكه جمعيت دامي يك كشور سرمايه ملي محسوب مي گردد تداوم توليد و استفاده صحيح از
فراورده هاي آن حياتي مي باشد. بنا بر اين توليد گوشت قرمز بايد چنان باشد كه علاوه بر امكان
تداوم توليد، صيانت از جمعيت دامي كشور را بعنوان يك سرماية ملي و استفادة بهينه از
فرآورده هاي آن را ميسر سازد.
افزايش جمعيت كشور در سالهاي اخير و به تبع آن افزايش مصرف فرآورده هاي غذايي موجب
شده است كه روشهاي سنتي استحصال مواد غذايي اعم از كشاورزي و دامداري كارآيي خود را از
دست بدهند. از سوي ديگر با توجه به نياز حياتي انسان به پروتئين وهمچنين
سياستهاي دولت جمهوري اسلامي مبني بر لزوم خودكفايي و عدم وابستگي به بيگانگان در
تامين مواد غذايي اساسي مورد نياز شهروندان،درگام نخست و دستيابي به بازار هاي
خارجي منطقه اي و فرا منطقه اي، در گام بعدي، بكارگيري روشهاي علمي نوين اهميت
روزافزوني يافته است.
طرحهاي دامپروري خصوصا پرورش گاو و گوسفند با روشهاي علمي و درقالب واحدهاي صنعتي
و نيمه صنعتي موجبات دستيابي به توليد اقتصادي و بهداشتي فراورده هاي دامي را فراهم مي
آورد. با اجراي اين گونه طرحها علاوه بر تامين پروتئين دامي جوامع در حال رشد، راندمان توليد
افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً
اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي سرمايه گذار در پي خواهد داشت.
۳

طرح توجیهی پرواربندي گوساله ۱۰۰ راس

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید