مقاله درجه بندي تخم مرغ ها

مقاله درجه بندي تخم مرغ ها

درجه بندي تخم مرغها بر حسب كيفيت و ظاهر پوسته، سفيده و زرده تعيين ميگردد:

۱-درجه AA:

*  پوسته: تميز-فاقد ترك خوردگي-زبر- سفت – بدون بدشكلي و با فرم طبيعي (بيضي شكل و با يك انتهاي پهن تر)

* اتاقك هوايي: با عمق كمتر از ۳ ميلي متر.

* سفيده: با قوام و با اندكي ارتفاع-سفيده غليظ مشهود است-نسبت سفيده غليظ از سفيده رقيق بيشتر است.

* زرده: سفت و باقوام است-در مركز سفيده قرار دارد- با لبه هاي مشخص -غشاي ويتلين محكم و سفت است-زرده گرد است.

* شالاز: برجسته ونمايان است.

* نماي پس از شكسته شدن: تخم مرغ سطح كمي را اشغال ميكند.

* كهنگي: حداكثر ۱۰ روز.

۲-درجه A:

* پوسته: تميز- فاقد ترك خوردگي- سفت – زبر- بدون بدشكلي و با فرم طبيعي (بيضي شكل و با يك انتهاي پهنتر)

* اتاقك هوايي: با عمق كمتر از ۶ ميلي متر.

* سفيده: با قوام و با اندكي ارتفاع-سفيده غليظ مشهود است-نسبت سفيده غليظ از سفيده رقيق بيشتر است.

* زرده: سفت و باقوام است-در مركز سفيده قرار دارد- با لبه هاي مشخص -غشاي ويتلين محكم وسفت است-زرده گرد است.

* شالاز: برجسته ونمايان است.

* كهنگي: حداكثر ۱۵ روز.

* نماي پس از شكسته شدن: سطح بيشتري نسبت به تخم مرغ درجه AA اشغال ميكند.

۳- درجه B:

* پوسته: اندكي لكدار و كثيف-داراي اندك بدشكلي و فرم غير طبيعي.

* اتاقك هوايي: با عمق ۹ ميلي متر.كيسه هوايي ممكن است شناور گردد.

* سفيده: نسبت سفيده رقيق از سفيده غليظ بيشتر است- سفيده رقيق و آبكي است.

* زرده: در مركز سفيده واقع نيست-مسطح است-غشاي ويتلين شكننده است و زرده پس از شكستن تخم مرغ ممكن است پخش گردد.

* شالاز: نامشخص است.

* كهنگي: بيش از ۱۵ روز.

* نماي پس از شكسته شدن: سطح وسيعي را اشغال ميكند.

۴- درجه C:

پوسته كثيف و تركدار-سفيده بسيار آبكي و رقيق-در سفيده لخته خون ديده ميشود-اتاقك هوايي بيش از ۹ ميلي متر عمق دارد-زرده كاملا مسطح و پخش شده.

 

نكته:تخم مرغهاي درجه C در بازار مواد غذايي عرضه نميگردد.

نكته:هر چه نسبت سفيده غليظ به سفيده رقيق بيشتر باشد تخم مرغ تازه تر و مرغوبتر است.

تغييراتي كه با گذشت زمان و افزايش كهنگي در تخم مرغ پديد مي آيد:

۱- اتاقك هوايي بزرگتر و حجيم تر ميشود. (به علت ورود هوا به آن)

۲- تخم مرغ افت حجمي پيدا ميكند. (به علت خروج دي اكسيد كربن و آب)

۳- زرده مسطح تر شده و قطرش افزايش مي يابد. زرده ممكن است بيضوي شكل تر گردد.

۴- غشاء خارجي زرده (ويتلين) شكننده تر ميگردد.

۵- شالاز نامشخص تر ميشود.

۶- با خروج دي اكسيد كربن PH تخم مرغ افزايش مي يابد.

۷- سفيده غليظ، رقيق و آبكي ميگردد.

۸- تخم مرغ پس از شكسته شدن سطح بيشتري را اشغال ميكند.

۹- پوسته از حالت زبري درآمده و صافتر و صيقلي تر ميشود.

مقاله درجه بندي تخم مرغ ها

۴۰,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید