طرح توجیهی تولید سرکه انگور

طرح تولید شیره و سرکه و الکل از انگور

چکیده طرح توجیهی:

هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید سرکه و الکل و شیره از انگور و ضایعات کشمش و دیگر مرکبات است .(در این طرح آب انگور نیز به عنوان محصول جانبی تولید
می شود.) در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد هاي فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین آلات و سایر امکانات مورد نیاز براي احداث واحد به تفصیل شرح داده شده است.
۳ میلیارد تومان دارد و / طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدي نیاز به سرمایه ثابتی حدود ۷۱ میلیارد تومان / هزینه هاي در گردش سالانه مورد نیاز براي تولید و تامین منابع در حدود ۳ برآورد شده است. سرمایه گذاري اولیه طرح ظرف مدت ۴ سال برگشت می یابد . احداث واحد در مناطق مختلف کشور که مراکز کشت انگور و مرکبات وجود دارد امکان پذیر است که از این جهت استان هاي همدان، آذربایجان شرقی و غربی, خوزستان و سمنان از جهت حجم تولید داراي مزیت نسبی هستند.

-۲ معرفی محصول :

-۱-۲ مشخصات کلی محصول :
( آب انگور ( کد آیسیک = ۱۵۱۱۳۱۷۵۶ ü
( شیره انگور ( کد آیسیک = ۱۵۱۱۳۱۷۶۱ ü
( سرکه (کد آیسیک = ۱۵۴۹۲۴۵۱۵ ü
( الکل اتیلیک (کد آیسیک = ۱۵۵۱۱۱۱۰ ü

-۲-۲ شماره تعرفه گمرکی :

آب انگور : ۲۲۰۴۳۰
سرکه : ۲۲۰۹۰۰۰۰
الکل اتیلیک : ۲۲۰۷۱۰
شیره انگور شماره تعرفه گمرکی مجزا ندارد.

-۳-۱ شرایط واردات:

-۱ آب انگور به میزان ۴۰۰ تن در سال که غالب آن به صورت کنستانتره می باشد واردات دارد و عرضه آن در بازار فروش به صورت ۵۵ الی ۶۵ درصد رقیق شده است.
-۲ شیره انگور واردات بسیار کمی به ایران دارد و اکثرا به صورت داخلی یا قاچاق در بازار ایران تامین می گردد.
-۳ میزان واردات سرکه در حدود ۳۶۰ تن در سال بوده و اکثرا نیاز داخل از طریق تولیدات داخلی تامین می شود.
-۴ در خصوص الکل اتیلیک، در حدود ۳۸۰۰ تن واردات و بیش از ۱۰۰۰۰ تن تولید در کشور داریم که البته در صورت راه اندازي واحد هاي چغندر قند و نیشکر خوزستان این میزان تولید افزایشنیز خواهد یافت.

بعلاوه متن کلیه بخش نامه هاي مربوط به قوانین صادرات و واردات این محصول نیز در پیوست گزارش آورده شده است.

طرح توجیهی تولید سرکه انگور

طرح توجیهی تولید سرکه انگور

-۴-۱ استانداردهاي ملی وجهانی :

نیز api در خصوص استاندارد هاي مربوط به محصول علاوه بر استاندارد هاي ملی ، استاندارد جهانی که از جمله معتبر ترین استانداردهاي بین المللی است، در جدول زیر آورده شد است.
جدول ۱- استانداردها خوراکی خوراکی –ملی صنعتی -ملی api api صنعتی

_ ۲۴۶-۵۲۰ _ c- شیره ۳۰۳
_ ۲۵۲-۲۰۱ _ c- سرکه ۳۹۷
_ ۳۵۷-۹۶۰ _ c192- آب انگور ۵
۱۲۴-۴۲ _ d-496 c- الکل ۵۴۴

تاکید کرده است که باید عاري از API لازم به ذکر است در مورد الکل خوراکی، استاندارد جهانی ناخالصی هاي کربنی و متانولی باشد.در ضمن استاندارد جهانی در مورد سرکه نیز بسیار سخت گیر بوده بسیار تاکید کرده است.نکته قابل توجه این است که اغلب ( PH ) و به خصوصبر روي ثابت اسیدي سرکه هاي تولیدي داخل از این استاندارد پیروي نمی کنند.

-۵-۱ قیمتتولید داخلی و جهانی محصول

جهت ارایه قیمت خرید و فروش باید پارامتر هاي زیر را در نظر گرفت:

-۱ میزان عرضه و تقاضا : که در سال هاي اخیر میزان تولید و تقاضاي این محصولات جز الکل تغییر چندانی نداشته است و طبق آمار الکل رشدي در حدود ده درصد را نشان می دهد
-۲ میزان واحد هاي تولید کننده در حال احداث که در برنامه سازمان صنایع جز واحد هاي تولید الکل نیشکر خوزستان واحد تولید کننده دیگري در مورد این محصولات به چشم نمی خورد.

در حال حاضر قیمت هاي ارایه هر محصول در بازار به شرح زیر است :

قیمت در نظر گرفته شده براي سرکه مربوط به سرکه مرغوب و غلیظ می باشد.

جدول ۲-قیمتهاي بازار ایران

قیمت (ریال)
شیره(کیلو) ۱۳۰۰۰
سرکه(کیلو) ۶۷۰۰
آب انگور(کیلو) ۱۱۰۰۰
الکل(لیتر) ۱۰۰۰۰

قیمت هاي جهانی این محصولات نیز به شرح زیر می باشد :

(۱۵،۰۰۰lbs; cents/lbs) جدول ۳- آب انگور در سال ۲۰۰۶

قیمت ثبت شده بالاترین قیمت پایینترین قیمت
۱۶۷/۹۰ ۱۶۹/۳۵ ۱۶۸/ جولاي ۸۰
۱۶۶/۲۰ ۱۶۷/۱۵ ۱۶۶/ سپتامبر ۹۵
۱۶۵/۲۵ ۱۶۶/۰۰ ۱۶۶/ نوامبر ۰۰
— — ۱۶۶/ ژانویه ۰۰
— — ۱۶۶/ مارس ۰۰
(۶۰،۰۰۰lbs; cents/lb) جدول ۴-سرکه انگور در سال ۲۰۰۶
قیمت ثبت شده بالاترین قیمت پایینترین قیمت
۳۴/۱۸ ۳۴/۹۰ ۳۴/ جولاي ۶۰
۳۴/۴۴ ۳۵/۰۹ ۳۴/ آگوست ۸۴
۳۴/۷۳ ۳۵/۲۰ ۳۵/ سپتامبر ۱۰
۳۴/۹۵ ۳۵/۴۰ ۳۵/ اکتبر ۳۵
۳۵/۳۶ ۳۶/۰۳ ۳۵/ دسامبر ۸۳
(۵،۰۰۰bu min; cents/60lb bushel) جدول ۵-شیره انگور در سال ۲۰۰۶
قیمت ثبت شده بالاترین قیمت پایینترین قیمت
۷۶۵/۵۰ ۷۸۱/۷۵ ۷۷۸/ جولاي ۰۰
۷۷۰/

قیمت های محصولات ممکن است نیاز به بروزرسانی داشته باشد

۴۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید