طرح توجيهي احداث باغ زيتون (به مساحت ۲۰۰ هكتار)

طرح توجيهي احداث باغ زيتون (به مساحت ۲۰۰ هكتار)

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۲۰۰ هكتار
نوع توليدات: زيتون
تعداد شاغلين: ۲۰ نفر
۱۰۰۰۱ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۰۳
۹۸۷۹ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۸۸
۱۲۱ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۱۶
۸۱۶۰ ميليون ريال / درآمد ساليانه: ۰۰
۱۰۲۰۰ ميليون ريال / درآمد ساليانه: ۰۰
۵۳۹۳ ميليون ريال / سود ويژه: ۴۲
۷۳۹۲ ميليون ريال / سود ويژه: ۶۲
۱ سال (براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ ساله) / دوره بازگشت سرمايه: ۸
۵۴ درصد (براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ ساله) / نرخ بازدهي سرمايه: % ۷
(براساس حداكثر توليد)
(براساس حداكثر توليد)
(براساس متوسط درآمد فروش ۱۰ ساله)

مقدمه
زيتون از شاخه گياهان گلدار، از گياهان جدا گلبرگ و از تيره زيتونيان است. زيتون گياهي است هميشه سبز با عمر زياد كه مي توان به
مفهومي آن را درخت ابدي دانست و در صورتي كه تنه اصلي اين درخت از بين برود زندگي مجددش را با رويش پاجوش ها ادامه مي دهد.
آب و هوا:
زيتون با اقليم هاي مديترانه اي و شبه مديترانه اي سازگار است. زيتون در مناطقي بهترين عملكرد را خواهد داشت كه داراي زمستان هايي
معتدل و تابستان هايي گرم و خشك و طولاني باشند. زيتون به يخبندان هاي شديد حساس است اما اين دما در دوران رشد گياه فرق مي
كند، گياهان جوان تا ۹- درجه سانتيگراد و درختان مسن تر تا ۱۲ – درجه سانتيگراد را تحمل مي كنند.
زيتون در مناطقي با بارندگي ساليانه بين ۵۰۰ تا ۸۰۰ ميلي متر بخوبي رشد و نمو كرده و محصول قابل قبولي توليد مي كند. مقدار رطوبت
زياد حمله بيماري هاي قارچي و باكتريايي را فراهم مي كند به همين علت بايد از كاشت آن در كنار دريا خودداري نمود.
بارش تگرگ باعث زخمي شدن شاخه ها و سرشاخه هاي درختان مي شود. وزش باد ملايم براي درختان زيتون مفيد است، زيرا گرده افشاني
زيتون با باد انجام مي شود.
خاك:
قليايي مي باشد و از خاكهاي سنگين هوموس دار،آبدار و اراضي PH درخت زيتون نيازمند خاك عميق رسي-شني، قابل نفوذ و آهك دار با
داراي سطح ايستايي بالاي آب كه حالت غرقابي ايجاد مي نمايد گريزان است و نسبت به شوري خاك مقاومت نسبي دارد. بهترين خاك براي
كشت زيتون ، خاكهاي لومي و رسوبي كنار رودخانه ها و اراضي داراي زهكشي خوب مي باشد.
ازدياد درخت زيتون:
ازدياد درخت زيتون از طرق مختلف صورت مي گيرد مانند كاشت هسته ، قلمه، خوابانيدن شاخه و پيوند بذري.
از ميان طرق مختلف تكثير، بيشتر از كاشت هسته براي تهيه پايه و پيوند و قلمه خشبي و يا نيمه خشبي استفاده مي كنند.
ايجاد باغ زيتون:
قبل از كاشت درخت زيتون عمليات زير روي زمين انجام مي گيرد:
– نقشه برداري و آمايش زمين
– تسطيح و تميز ساختن زمين
– شخم عميق و نصب سيستم آبياري و حفر كانالها
– تعيين تراكم كاشت و حفر چاله
– كاشت نهال و تربيت سه ساله اول پس از كاشت
پاييز سال قبل از كاشت درخت در محل اصلي، دو يا سه سال پس از كاشت بذر يا قلمه زدن، بايد نهالها را از خزانه كنده و آنها را در شياري
۱ تا ۲ سانتيمتر دارند را انتخاب / به عمق ۳۰ تا ۴۰ سانتيمتر بطور عمودي زير خاك كرد. براي كاشت درخت زيتون بايد نهالهايي كه قطر ۵
كرد. زيرا به تجربه ثابت شده است كه درختان حاصله از اين نوع نهالها نتيجه بهتري از حيث بهره برداري مي دهند.
يكسال پس از كشت درخت زيتون در محل اصلي يعني اگر هواي محل زياد سرد نباشد، در زمستان و در غير اينصورت از نيمه دوم اسفند ماه
اقدام به هرس مي كنند.براي اين منظور انتهاي نهال را به فاصله ۷۰ سانتيمتري از سطح زمين قطع كرده و در ۲۵ سانتيمتر انتهاي فوقاني
اين ساقه ۳ تا ۵ شاخه جانبي قوي انتخاب كرده، بقيه را حذف مي كنند.

طرح توجيهي احداث باغ زيتون (به مساحت ۲۰۰ هكتار)

۱۵,۰۰۰ ریال – خرید
اشتراک:

نظر خود را بیان کنید